Skip links

«Τροπολογία για την οργάνωση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών»

Τροπολογία κατατέθηκε με πρωτοβουλία του Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Βασίλη Κεγκέρογλου , την οποία συνυπέγραψαν άλλοι 31  Βουλευτές , για την  οργάνωση της συνεργασίας παραγωγών και καταναλωτών, την παρακολούθηση και τη ρύθμιση της αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα.  Η τροπολογία κατατέθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Νόμου: «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Νέα Εταιρική Μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις»
«Η κρίση την οποία διέρχεται η χώρα ανέδειξε μεταξύ άλλων και τα προβλήματα  στην αγορά με τις στρεβλώσεις, την έλλειψη υγιούς ανταγωνισμού και την διόγκωση του σταδίου του μεσάζοντα ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση. Οι τιμές βασικών καταναλωτικών προϊόντων παρά την ύφεση μένουν στα ίδια επίπεδα ενώ ορισμένα είδη ανεβαίνουν. Αυτό φέρνει σε αδιέξοδο τους καταναλωτές που έχουν σημαντικά μειωμένο εισόδημα ενώ οι υποχρεώσεις και τα έξοδα παραμένουν τουλάχιστον σταθερά», αναφέρει η τροπολογία.
Με την τροπολογία αυτή επιδιώκεται η ενίσχυση της συνεργασίας παραγωγού και καταναλωτή, η συλλογική τους οργάνωση  και η παρακολούθηση και η ρύθμιση της αγοράς για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα  όταν  παρουσιάζεται το φαινόμενο της υπερβολικής διαφοράς  τιμής εκκίνησης και τιμής κατανάλωσης,.
Αναλυτικά η σχετική τροπολογία αναφέρει:

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

1.Διαδικτυακή πύλη « Συμμαχία Παραγωγών – Καταναλωτών»
Στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και Γεν. Γραμματεία Εμπορίου  δημιουργείται διαδικτυακή πύλη (portal) συνεργασίας ανάμεσα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές, με την ονομασία Συμμαχία Παραγωγών – Καταναλωτών. Στην διαδικτυακή πύλη θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες  και ιδιαίτερα οι παραγωγοί προϊόντων, φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις τους  και οι όμιλοι παραγωγών  καθώς και οι καταναλωτές και οι οργανώσεις τους και να συνομιλούν  ηλεκτρονικά μεταξύ τους. Στην πύλη καταχωρούνται με την μορφή καταλόγου τα στοιχεία και τα προσφερόμενα προϊόντα των παραγωγών και των οργανώσεων τους  και τα στοιχεία των οργανώσεων των καταναλωτών Η διαδικτυακή αυτή πύλη διασυνδέεται  ηλεκτρονικά με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο οποίο καταχωρούνται και οι τιμές πώλησης μέσω της απευθείας συνεργασίας Παραγωγών – Καταναλωτών.

2. Καταχώρηση πληροφοριών από παραγωγούς και καταναλωτές.
Στην διαδικτυακή πύλη μπορεί να καταχωρηθεί κάθε στοιχείο που αφορά τον παραγωγό, τον όμιλο παραγωγών, την ομάδα παραγωγών ή το συνεταιρισμό, το τόπο παραγωγής, τα παραγόμενα είδη, τις ποιότητες, τις διατιθέμενες συσκευασίες, τις τιμές πώλησης, τις πιστοποιήσεις καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που συμβάλλει στην πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών για τα παραγόμενα και διατιθέμενα προϊόντα. Ομοίως οι καταναλωτές και οι οργανώσεις τους σύνδεσμοι και ενώσεις καταναλωτών μπορούν να καταχωρούν στην διαδικτυακή πύλη κάθε χρήσιμη κατά την άποψη τους πληροφορία, όπως τιμές προϊόντων, ζήτηση ειδών και προϊόντων , παρατηρήσεις για την ποιότητα και την συσκευασία αλλά και τα ποσοτικά στοιχεία  κατανάλωσης ανά προϊόν.
3. Υποστήριξη από ΟΤΑ-Πρότυπες Κυριακάτικες αγορές
Οι αγροδιατροφικές συμπράξεις των Περιφερειών, οι Δήμοι και οι ΚοινΣΕπ μπορούν σε ειδικό πεδίο να παρέχουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το καλάθι των προϊόντων της Περιφέρειάς τους τις λαϊκές αγορές  που λειτουργούν στην περιοχή τους καθώς και τις Κυριακάτικες αγορές που μπορούν να οργανωθούν από τους Δήμους, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ν3557/97 ως πρότυπες κυριακάτικες αγορές στις οποίες θα συμμετέχουν μόνο παραγωγοί και οι οργανώσεις τους. Στην παρ. 6 του άρθρου 12 του Νόμου 3557/2007 που τροποποίησε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Νόμου 2323/95 στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2, η φράση «είκοσι χιλιάδων (20.000)» αντικαθίσταται με την φράση «δέκα χιλιάδων (10.000)»
4. Όμιλος Παραγωγών
Οι παραγωγοί ομοειδών ή και διαφορετικών  προϊόντων, φυσικά  ή και νομικά πρόσωπα μπορούν να συστήνουν Όμιλο  Παραγωγών με τη νομική μορφή εταιρείας ειδικού σκοπού με αντικείμενο τον συντονισμό  και την οργάνωση της από κοινού διάθεσης και προώθησης των προϊόντων τους.
Ο Όμιλος Παραγωγών ενεργεί επ’ ονόματι και δια λογαριασμό των μελών που τον αποτελούν σύμφωνα με τους όρους του οικείου καταστατικού   και δεν ενεργεί εμπορικές πράξεις επ’ ονόματι του.
Τα διοικητικά και λειτουργικά έξοδα του ομίλου καλύπτονται από εισφορά των μελών του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό.
Ο τύπος της σύστασης, ο σκοπός, ο αριθμός των ελάχιστων μελών, τα όργανα διοίκησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την σύσταση Ομίλου Παραγωγών ως εταιρείας ειδικού σκοπού καθορίζονται με ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

5. ΚοινΣΕπ συλλογικού σκοπού
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) παραγωγικού και συλλογικού σκοπού τις οποίες μπορούν να συστήνουν στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας άνεργοι, νέοι, γυναίκες κλπ σύμφωνα με το ν.4019/11 μπορούν να δραστηριοποιηθούν για λογαριασμό παραγωγών και καταναλωτών και να οργανώνουν τη διάθεση προϊόντων παραγωγών ομάδων παραγωγικών συνεταιρισμών η συνδέσμων παραγωγών απευθείας στους καταναλωτές ή συνεργαζόμενοι με τις ενώσεις τους ή τους συνδέσμους τους. Την επίτευξη αυτού του σκοπού  των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων μπορούν να συνδράμουν οι Δήμοι αξιοποιώντας τα προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 12 του ν.4019/11.
6. Αξιοποίηση στοιχείων
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου μπορούν να αξιοποιούν και να επεξεργάζονται όλα τα εισερχόμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα από παραγωγούς και καταναλωτές, να ενημερώνουν για τα συμπεράσματα και να προβαίνουν σε εισηγήσεις και αποφάσεις που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω συνεργασία παραγωγών και καταναλωτών.
      7. Με  Κ.Υ.Α. των  Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση των άρθρων ένα έως έξι του νόμου αυτού.
         
 Β. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

8. Παρατηρητήριο Τιμών
Το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας εντάσσει στη Βάση δεδομένων του τις τιμές παραγωγού για τα εγχώρια προϊόντα καθώς και τις τιμές εισαγωγής για τα εισαγόμενα προϊόντα ανά είδος, ποικιλία, ποιότητα και προέλευση. Οι τιμές αυτές που στο εξής ορίζονται ως «τιμές εκκίνησης»  αντιστοιχούν στην μονάδα μέτρησης και τη συσκευασία με την οποία διατίθενται για λιανική πώληση.
9. Βασικά καταναλωτικά προϊόντα
Η διαδικασία συλλογής των τιμών που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο  και όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την εφαρμογή του, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται τα πενήντα (50) πιο Βασικά καταναλωτικά προϊόντα που από 01-05-2012 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο παρατηρητήριο τιμών. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορούν στη διαδικασία αυτή να εντάσσονται και άλλα προϊόντα.
10. Παρακολούθηση εξέλιξης τιμών
Το παρατηρητήριο τιμών επεξεργάζεται τα στοιχεία εξέλιξης των τιμών που αφορούν τα πενήντα (50) πιο βασικά καταναλωτικά προϊόντα από την παραγωγή μέχρι την ανάλωση τους σε εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση.

11. Προϊόν σε κρίση

Εφόσον διαπιστωθεί ότι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπάρχει έντονη δυσαρμονία στην εξέλιξη των τιμών και η διαφορά ανάμεσα στην τιμή εκκίνησης και την τιμή ανάλωσης είναι υπερβολική, το προϊόν χαρακτηρίζεται σε κρίση. Το ύψος της υπερβολικής διαφοράς ανάμεσα στην τιμή εκκίνησης  και την τιμή ανάλωσης καθορίζεται ανά προϊόν με Υπουργική Απόφαση  με βάση τα στοιχεία που επεξεργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.

12. Ρύθμιση και Έλεγχος της αγοράς

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου είναι αρμόδιος να αποφασίζει για το χαρακτηρισμό «προϊόν σε κρίση» και να εισηγείται την ενεργοποίηση των διατάξεων του Ν.Δ 136/46 , όπως έχει τροποποιηθεί, καθώς και την διενέργεια στοχευμένων ελέγχων για την διαπίστωση των αιτιών της υπερβολικής διαφοράς ανάμεσα στις τιμές εκκίνησης και στις τιμές ανάλωσης.

13. Κατάργηση Πιστωτικού Τιμολογίου για εκπτώσεις
Από τη δημοσίευση του νόμου απαγορεύεται η έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για παροχή εκπτώσεων. Εφεξής όλες οι παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται αποκλειστικά στα τιμολόγια πώλησης και παροχής υπηρεσιών.
        

 14. Ενδοομιλικές συναλλαγές
Όλες οι ενδοομιλικές συναλλαγές πώλησης αγαθών, από τη δημοσίευση του νόμου αυτού,  πρέπει να συνοδεύονται από τα  αναγκαία κάθε φορά παραστατικά έγγραφα για την μεταφορά των αγαθών άλλως η εν λόγω συναλλαγές, ως εικονικές, είναι άκυρες.

Την τροπολογία υπογράφουν οι Βουλευτές: ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ,ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ,ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ,ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ,ΖΩΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ,ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ,ΝΤΑΛΑΡΑ ΑΝΝΑ,ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ,ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ,ΣΚΡΑΦΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ  ΜΑΝΟΛΗΣ,ΤΟΛΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ,ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΦΑΡΜΑΚΗ – ΓΚΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΧΑΝΤΑΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα