Skip links

Τροπολογία Βουλευτών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στο νομοσχέδιο “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων”

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο νομοσχέδιο “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων”

Θέμα: «Θεσμοθέτηση ακατάσχετου επιχειρηματικού τραπεζικού λογαριασμού φυσικών και νομικών προσώπων, αναίρεση εμποδίων εφαρμογής του εξωδικαστικού συμβιβασμού και ένταξη σε αυτόν όλων των δραστηριοτήτων».

Εισηγητική έκθεση

Η επιστροφή της οικονομίας σε ύφεση, η υπερφορολόγηση των δύο τελευταίων χρόνων, τα capital controls και η καθίζηση της ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος τα τελευταία δύο χρόνια, έχει προκαλέσει ένα δυσμενές επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η πολιτεία οφείλει αντί να προβαίνει τυφλά, σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης εναντίον των επιχειρήσεων που αγωνίζονται να επιβιώσουν να θεσμοθετήσει άμεσα έναν ειδικό Ακατάσχετο Επιχειρηματικό Τραπεζικό Λογαριασμό προκειμένου να συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία τους και στην δυνατότητα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους και τους τρίτους.

Περαιτέρω η τροπολογία επιδιώκει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού συμβιβασμού ώστε να ενταχθούν στις διατάξεις τους επιχειρήσεις και επαγγελματίες που είναι αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της οικονομικής ασφυξίας, λόγω των συνεπειών της παρατεταμένης ύφεσης που μαστίζει την ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, η πρώτη παράγραφος εισάγει την έννοια του ειδικού ακατάσχετου επιχειρηματικού τραπεζικού λογ/σμού για όλους τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, η οποία είναι απαίτηση των εκπροσώπων των επιχειρηματιών αλλά κυρίως της ίδιας της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να διενεργούνται πληρωμές εργαζομένων, φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, προμηθευτών, λειτουργικών εξόδων κλπ.

Με τις παραγράφους 2 και 10 συμπεριλαμβάνονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς ώστε να μπορούν να ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους προς πιστωτές, προμηθευτές, δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

Με την παράγραφο 3 δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και για όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις οφειλών και πριν την 1η Ιουλίου 2016.

Με την παράγραφο 4 δίνεται η δυνατότητα ένταξης στον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό, ως δεύτερη ευκαιρία, και σε όσες επιχειρήσεις προχώρησαν από το 2009 και μετά σε διακοπή εργασιών, είναι εγγεγραμμένες ακόμα στο ΓΕΜΗ και τα φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες αυτών εξυπηρετούν ακόμα τη ρύθμιση των οφειλών τους.

Με την παράγραφο 5 αίρεται ο αποκλεισμός που προέβλεπε το νομοσχέδιο για οφειλέτες, όταν αυτοί οφείλουν πάνω από το 85% των υποχρεώσεών του σε έναν και μόνο πιστωτή.

Με τις παραγράφους 6 και 7 προβλέπεται η ένταξη μιας επιχείρησης στον εξωδικαστικό συμβιβασμό να χρειάζεται μία κερδοφόρα χρήση (λειτουργικά κέρδη) τα τελευταία 5 χρόνια (αντί για 3 που είναι η υφιστάμενη πρόβλεψη του νομοσχεδίου) και λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εξέλιξης του κύκλου εργασιών σε περίπτωση που η επιχείρηση ή ο επαγγελματίας δεν παρουσιάζουν κερδοφορία.

Με την παράγραφο 8 εξασφαλίζεται ότι δύνανται να συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Συντονιστών το σύνολο των Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Με την παράγραφο 9 λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προστασία της πρώτης κατοικίας συνοφειλέτων και εγγυητών δανείων οι οποίοι δεν σχετίζονται με τη διαχείριση και λειτουργία της επιχείρησης.

Τροπολογία –προσθήκη

Στο νομοσχέδιο “Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων”
1. Προστίθεται άρθρο … ως εξής:

Άρθρο….

«Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, στον πρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενή τομέα, δύναται να διατηρεί Ειδικό Ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό έναντι κάθε είδους απαίτησης και από οποιονδήποτε, σ΄ ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας.
Μέσω του Ειδικού Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού, θα πραγματοποιείται η διαχείριση:
α) εσόδων από συναλλαγές μέσω POS ή μέσω  ηλεκτρονικών συναλλαγών
β) καταβολής αμοιβών των εργαζομένων
γ) κατάθεσης  των ασφαλιστικών εισφορών και πληρωμής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο (Φόροι, ρυθμίσεις, ΦΠΑ κλπ)
δ) πληρωμή ενοικίων, ΔΕΚΟ προμηθευτών κ.λπ
ε)εύλογες δαπάνες διαβίωσης
Το ύψος του ποσού του Ακατάσχετου Λογαριασμού προσδιορίζεται ανάλογα με τη δυναμικότητα της επιχείρησης, τον κύκλο εργασιών των προηγούμενων ετών,  τον αριθμό των εργαζομένων καθώς και άλλα κριτήρια και  προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με την ίδια Απόφαση ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού».

2. Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 διαγράφεται η φράση «με πτωχευτική ικανότητα».

3. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται η φράση «μετά την 1η Ιουλίου 2016» με τη φράση «στο παρελθόν».

4. Στο τέλος του κειμένου της περίπτωσης γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 προστίθεται φράση ως εξής «ή εκτός αν παραμένει εγγεγραμμένη η επιχείρηση ακόμα στο ΓΕΜΗ και τα φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες αυτών εξυπηρετούν ακόμα τη ρύθμιση των οφειλών τους.».

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 διαγράφεται και οι παράγραφοι 6 και 7 αναριθμούνται σε 7 και 8 αντίστοιχα.

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η φράση «τρεις χρήσεις» από τη φράση «πέντε χρήσεις ή εφόσον τα έσοδα μεσοσταθμικά για τις τελευταίες πέντε χρήσεις είναι άνω του 60% των μεσοσταθμικών εσόδων των πέντε προηγούμενων χρήσεων.».

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται η αντικαθίσταται η φράση «τρεις χρήσεις» από τη φράση «πέντε χρήσεις» και προστίθεται περίπτωση γ) ως εξής: «γ) έχει έσοδα μεσοσταθμικά άνω του 60% των αντίστοιχων εσόδων των πέντε προηγούμενων χρήσεων.».

8. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 6 διαγράφονται και η παράγραφος 8 αναριθμείται σε παράγραφο 5.

9. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 12 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή για την κύρια κατοικία του συνοφειλέτη, δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος του, εκτός και αν αυτός είναι πρόεδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου για ανώνυμες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των ομόρρυθμων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.»

10. Από την παράγραφος 21 του άρθρου 15 διαγράφεται η φράση «και την παράγραφο 5 του άρθρου 2 ή επειδή αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα».

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου                                                                       
Θεόδωρος Παπαθεοδώρου
Γιώργος Αρβανιτίδης                                                                         
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Ιλχάν Αχμέτ                                                                                         
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος     
Ευάγγελος Βενιζέλος                                                                          
Ανδρέας Λοβέρδος
Λεωνίδας Γρηγοράκος                                                                        
Ιωάννης Μανιάτης
Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος                                                             
Κώστας Μπαργιώτας
Χαρά Κεφαλίδου                                                                                 
Κώστας Σκανδαλίδης
Γιάννης Κουτσούκος                                                                          
Μιχάλης Τζελέπης
Δημήτρης Κρεμαστινός                                                                      
Εύη Χριστοφιλοπούλου

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα