Skip links

Τοποθέτηση σχετικά με το διαδίκτυο (Internet)

Οι ευρυζωνικές επικοινωνίες παρέχουν τη δυνατότητα σχεδόν άμεσης μεταφοράς μεγάλου όγκου πληροφοριών.

Φέρνουν έτσι μια νέα επανάσταση.

•    Η ψηφιακή μας ζωή αλλάζει.
Η δυνατότητα διαρκούς πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα θα επηρεάσει όλο το φάσμα της ζωής μας:

-Την καθημερινότητα μας
– Τη γνώση και την εκπαίδευση
– Τις υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής  
   περίθαλψης
– Τις εμπορικές συναλλαγές και όλες τις δραστηριότητες του κοινωνικού και οικονομικού πεδίου.

Η Ε.Ε. έχει εκπονήσει το σχέδιο e Europe 2005.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο αριθμός των ατόμων και των επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο αυξήθηκε πάνω από 80% σε διάστημα ενός έτους, έως τον Ιανουάριο του 2004

’Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ των 15 διαθέτουν ευρυζωνικές στρατηγικές, ενώ τα νέα κράτη μέλη θα παρουσιάσουν τις δικές τους πριν από το τέλος του 2004.
Η έκθεση καταλήγει ότι οι εθνικές προσεγγίσεις πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν αντικείμενο επανεξέτασης και επικαιροποίησης κατά τη διάρκεια του 2005, τόσο για να ληφθούν υπόψη νέοι τρόποι παροχής πρόσβασης υψηλής ταχύτητας όσο και για να αξιοποιηθεί η εμπειρία ορθών πρακτικών.
«Η ευρύτερη και ταχύτερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο είναι ουσιαστικής σημασίας για την πραγμάτωση της επαγγελίας της κοινωνίας της πληροφορίας»,
δήλωσε ο αρμόδιος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τις Επιχειρήσεις Επίτροπος, κ. Erkki Liikanen.

«Δεν πρόκειται απλά για νέα συστήματα και τεχνολογικά μέσα, αλλά για την παροχή λύσεων για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις.

Η ταχύτερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση των επιλογών και την αύξηση της παραγωγικότητας.
Όπως προκύπτει από τις εθνικές στρατηγικές, πολλά κράτη μέλη διερευνούν τρόπους που θα συμβάλουν στην εισαγωγή ευρυζωνικών επικοινωνιών σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, συχνά υποεξυπηρετούμενες, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων και τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.
Ένα περαιτέρω βήμα για τις δημόσιες αρχές είναι η «συγκέντρωση και μαζική προώθηση της ζήτησης», εξασφαλίζοντας πρόσβαση υψηλής ταχύτητας για σχολεία, νοσοκομεία και δημόσιες βιβλιοθήκες μιας συγκεκριμένης περιοχής.
Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να τονωθεί το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για επενδύσεις στις περιοχές αυτές και, αφότου υπάρξει ευρυζωνική πρόσβαση, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τοπικές επιχειρήσεις και πολίτες.
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής των εθνικών ευρυζωνικών στρατηγικών στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης eEurope 2005.
Ο Ρόλος της Πολιτείας

Η Πολιτεία πρέπει να είναι συνεχώς εντός των εξελίξεων. Οφείλει:

– Να διαμορφώνει πολιτικές
– Να θέτει στόχους
– Να δημιουργεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο.

Η Κυβέρνηση πρέπει να προωθήσει, ως πρώτη προτεραιότητα, την ταχεία ανάπτυξη κατάλληλων προσιτών και προσβάσιμων ευρυζωνικών υποδομών χωρίς αποκλεισμούς.
Η δυνατότητα ευρυζωνικής διασύνδεσης σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μειωθεί δραστικά ο κίνδυνος διεύρυνσης του ψηφιακού χάσματος ανάμεσα σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας και ψηφιακά αναπτυγμένες και μη περιοχές.
Να δοθούν ευκαιρίες και δυνατότητες για την εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα αυτών της περιφερειακής Ελλάδας.
Η ανάπτυξη και χρήση ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών από το Δημόσιο, σ’ όλους τους τομείς της ανάπτυξης και ειδικότερα τους τομείς της Παιδείας και της Υγείας, μπορεί να αποτελέσει κύριο μοχλό ευαισθητοποίησης, και διείσδυσης των υπηρεσιών αυτών στην επικράτεια.
Οι υποδομές αυτές μπορούν παράλληλα να χρησιμοποιηθούν για να δώσουν αντίστοιχες υπηρεσίες σε χαμηλές τιμές και στο κοινό στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή.
Η ανάπτυξή τους θα προέλθει μέσα από την συνεργασία των δήμων, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Περιφερειών, τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και φορέων της εκπαίδευσης, της έρευνας και όλων των παραγωγικών φορέων.
Από το ρόλο του παθητικού ουσιαστικά θεατή ή έστω του παθητικού χρήστη, η Πολιτεία πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης των εξελίξεων.
Ο ρόλος της πολιτείας, πρέπει να είναι αυτός:
 
-του ενεργού χρήστη
-του παρόχου ψηφιακών δημοσίων ευρυζωνικών υπηρεσιών, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, για την κοινή ωφέλεια.
Η Πολιτεία, μπορεί με τις επιλογές της να διαμορφώσει νέες δυναμικές και επίπεδα ισορροπίας, επιταχύνοντας την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών.

 Στόχος μας πρέπει να είναι η κάλυψη των στόχων που θέτει η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία eEurope 2005.
Αρχή
Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ειδικότερα στην Ελλάδα όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός εγγενών χαρακτηριστικών της τοπικής αγοράς και της έως τώρα έλλειψης ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες (με εξαίρεση την κινητή τηλεφωνία) δεν επιτρέπουν την ταχεία ανάπτυξη της ευρυζωνικής πρόσβασης, σε σύγκριση με τους εταίρους μας στην Ε.Ε. και στον ΟΟΣΑ.
Το γεγονός αυτό, επιβάλλει την εισήγηση τολμηρών και φιλόδοξων, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικών και με άμεση δυνατότητα υλοποίησης, στόχων.
Η υστέρηση στην εκτέλεση του έργου αυτού, ειδικά κατά την κρίσιμη περίοδο ανάληψης σημαντικών συναφών δράσεων τεχνολογικής αναβάθμισης τα οποία είναι αδύνατον να υλοποιηθούν ολοκληρωμένα χωρίς ευρυζωνικές επικοινωνιακές υποδομές, θα οδηγήσει τη χώρα σε ακόμη δυσμενέστερη θέση στην παγκόσμια ανταγωνιστική οικονομία.
Όσον αφορά την υποσχόμενη διαθεσιμότητα ευρυζωνικών υπηρεσιών από τον ΟΤΕ, ή τους νεοεμφανιζόμενους ανταγωνιστές του, δεν θα υπάρξει η απαιτούμενη εξάπλωση των σχετικών υποδομών και υπηρεσιών κάτω από το κρατούν σύστημα επιχειρηματικών προτύπων και πρακτικών, όπου η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και η πρόσβαση στα δίκτυα επικοινωνίας, αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως παραπροϊόν της αγοράς τηλεφωνικών υπηρεσιών.
Αρχή
Προτεινόμενες Μορφές Κρατικής Παρέμβασης
Η ευρυζωνικότητα στην πλήρη της διάσταση έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη δικτύων κορμού οπτικών αρτηριών σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο.
Για την εξάπλωσή της στον τελικό χρήστη, απαιτείται ανάπτυξη πυκνών ευρυζωνικών υποδομών στο τοπικό επίπεδο πρόσβασης (last mile). Βραχυπρόθεσμα, είναι σημαντικό να διατεθούν σε προσιτές τιμές λύσεις όπως το xDSL, το LMDS και δορυφορικές υπηρεσίες με αξιοποίηση του ελληνικού δορυφόρου (Hellas-Sat), ιδιαίτερα σε απομακρυσμένες περιοχές ώστε να ενθαρρυνθεί η ζήτηση και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια ανταγωνιστική αγορά.
Η Ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά ακόμη συνεχίζει να εξαρτάται από το δίκτυο οπτικών ινών κορμού του κυρίαρχου πάροχου (ΟΤΕ).
Οι νεοεισερχόμενοι μόλις άρχισαν προσεκτικά βήματα στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών από οπτικές ίνες και LMDS. Η εξάρτηση από τον ΟΤΕ αυξάνει σημαντικά το ρίσκο των νεοεισερχόμενων καθόσον υποχρεούνται σε συμφωνίες διασύνδεσης, χρήση αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου για xDSL και συνεγκατάσταση.
Για να οδηγηθούμε σε ένα επιθυμητό σημείο λειτουργίας της αγοράς, το κράτος μπορεί να δραστηριοποιηθεί στις ευρυζωνικές τηλεπικοινωνίες με τους εξής τρόπους:
 Η Πολιτεία οφείλει να διαμορφώνει την πολιτική, να δημιουργεί θεσμικά και κανονιστικά πλαίσια και στόχους, για να υλοποιηθούν μεταξύ άλλων καινούργια, για την Ελλάδα, μικτά επιχειρηματικά μοντέλα, στα οποία συμμετέχουν ιδιώτες μαζί με το κράτος, ακολουθώντας την διεθνή πρακτική
 Ως μεγάλος χρήστης των δικτυακών υπηρεσιών
 Ως εναυστής και διαχειριστής άμεσων ή έμμεσων παρεμβάσεων στον τομέα αυτό μέσω προγραμμάτων που οδηγούν στην πρόβλεψη και κάλυψη αποτυχιών της αγοράς ( market failures ), κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα μέσα.
Η συνάθροιση της ζήτησης από δημόσιες υπηρεσίες, υγεία, εκπαίδευση, κλπ. και η αναβάθμιση των υπηρεσιών αυτών ως προς τις ανάγκες τους σε εύρος ζώνης δημιουργεί πραγματικές ευρυζωνικές απαιτήσεις και κατά συνέπεια ενθαρρύνει την ανάπτυξη των απαιτουμένων δικτυακών υποδομών.
Καταλήγοντας προτείνονται συγκεκριμένες συστάσεις-δράσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι πιο σημαντικές από αυτές έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε περιφερειακό επίπεδο μέχρι το τέλος του 2005, τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης και την ανάδειξη μια σειρά θεμάτων που ως στόχο τους έχουν την δημιουργία συνθηκών υγιούς και ανταγωνιστικής αγοράς.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα