Skip links

Σχέδιο νόμου για το «λιανικό εμπόριο, λαϊκές αγορές και υπαίθριο εμπόριο» – Παρατηρήσεις

Ο νόμος 3190/03 είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, αλλά τα προεδρικά διατάγματα 12 και 58/05, που εκδόθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. και αφορούν τα της έκδοσης και ανανέωσης των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου ( στάσιμου και πλανόδιου) και λαϊκών αγορών, είναι κακότεχνα νομικά κείμενα, με ασαφείς έννοιες (μάλλον από άγνοια των συντακτών τους) προσαρμοσμένα στα ισχύοντα –με κακό τρόπο- στο υπαίθριο εμπόριο και λαϊκές των Αθηνών.
Το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε δεν αναγνωρίζει τις διαφορετικές συνθήκες (ανάγκες) που υπάρχουν στις επαρχιακές πόλεις, υποβαθμίζει τα Νομαρχιακά Συμβούλια με την ανάθεση σ’ αυτά αρμοδιοτήτων κατώτερων της αποστολής τους (Προκήρυξη αριθμού αδειών, κληρώσεις αδειών, εντολές σε επιτροπή για διενέργεια ελέγχων στις λαϊκές κ.λ.π.) συμμετοχή Νομαρχιακού Συμβούλου σε επιτροπή ελέγχου λαϊκών αγορών υπό την προεδρία υπαλλήλου της Νομ. Αυτοδιοίκησης.
Με ορισμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου, αφαιρούνται ουσιαστικές αρμοδιότητες από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και  τους Δήμους και μεταβιβάζονται στις Γενικές Γραμματείες των Περιφερειών αποδυναμώνοντας το ρόλο των τοπικών κοινωνιών και ενισχύοντας το ρόλο του Κράτους.
Αναιρεί τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με τη συμμετοχή υπαλλήλου της Γ.Γ.Περιφέρειας στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για τις κληρώσεις αδειών υπαίθριου εμπορίου (πλανοδίου) καθώς και με την υποβολή των αιτήσεων χορήγησης αδειών λαϊκών αγορών για έλεγχο και κατάταξη των δικαιουμένων άδεια, σε τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται από το Γ.Γ.Περιφέρειας και αποτελείται από δυο υπαλλήλους της Περιφέρειας, εκ των οποίων ο ένας πρόεδρος και από ένα υπάλληλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τέλος οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες για τη χορήγηση των αδειών και γραφειοκρατικές.
Όσον αφορά τον έλεγχο, δημιουργεί πληθωρισμό ελεγκτικών Υπηρεσιών, Επιτροπών και κλιμακίων ελέγχου (Δημοτική Αστυνομία, ΕΛΛΑΣ, Υπηρεσίες Εμπορίου, κλιμάκια ελέγχου από Γ.Γ.Περιφέρειας (π.χ. 7!!!! Τριμελή κλιμάκια για το Νομό Ηρακλείου,  που από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα έχουν προβεί σε ελάχιστους ελέγχους, ελέγχους (4-5) και κάνουν μόνο «συστάσεις», δεν έχουν επιβάλλει ούτε ΕΝΑ πρόστιμο, διότι αυτή είναι εντολή του Περιφερειάρχη.
Ειδικά για τους παραβάτες για εκπτώσεις και προσφορές, εισάγει το αλαλούμ, καθόσον άλλοτε επιβάλλει πρόστιμα ο Γ.Γ. Περιφέρειας με γνώμη Επιτροπής που συγκροτεί ο ίδιος και άλλοτε ο Νομάρχης.

Άποψή μας:
Όλες οι αρμοδιότητες για πλανόδιο εμπόριο, λαϊκές αγορές και εκπτώσεις να δοθούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και του στάσιμου εμπορίου στους Δήμους.
Έλεγχοι από τη Δημοτική Αστυνομία, την ΕΛΛΑΣ και από τις Υπηρεσίες Εμπορίου. 

Αναλυτικά

Άρθρο 1.
α) Κλήρωση αδειών πλανόδιου από Νομαρχιακό Συμβούλιο με συμμετοχή υπαλλήλου Γ.Γ. Περιφέρειας (Βασιλικός Επίτροπος).
β) εξουσιοδοτεί τον Υπ.Ανάπτυξης με απόφαση του και την έκδοση Π.Δ. για όρους και προϋποθέσεις υπαίθριου εμπορίου, άρα που είναι ο εκσυγχρονισμός, η διαφάνεια και η τάξη;

Άρθρο 2.
Παζάρι τις Κυριακές: οι άδειες να χορηγούνται από το Νομάρχη και να επιτρέπεται σ’ αυτά και η πώληση ειδών λαϊκής τέχνης από τους κατασκευαστές –βιοτέχνες.

Άρθρο 3.
 Να δικαιούται η  Υπηρεσία Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης να διενεργεί ελέγχους και τα πρόστιμα, στην περίπτωση αυτή, να εισπράττονται υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 4. Να προσδιοριστεί ρητά σε ποιους χώρους μπορεί να λειτουργούν λαϊκές και να ορισθεί και σε μισθωμένους από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (όταν δεν υπάρχουν άλλοι Δημοτικοί ή Δημόσιοι).
 Προκήρυξη θέσεων από Νομάρχη, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 6. του ν.3190/03.
Υποβολή αιτήσεων αδειών λαϊκών στις Υπηρεσίες Εμπορίου, χορήγηση αυτών από Νομάρχη μετά την κατάταξη σε πίνακα των δικαιούχων από την επιτροπή του άρθρου 6. του ν.3190/03.
Από τους δικαιούχους, οι πολύτεκνοι να έχουν 2 τουλάχιστον ανήλικα παιδιά και οι ανάπηροι να μην παίρνουν σύνταξη ή επίδομα.
Οι κληρώσεις για τις θέσεις και για την χορήγηση αδειών, να γίνονται από τις επιτροπές των άρθρων 1. και 6. του ν.3190 /03 αντίστοιχα.
Να μην υπάρχει αναλογία εμπόρων και παραγωγών κατά την χορήγηση αδειών λαϊκών. Η επαρχία δεν είναι Αθήνα.
Τέλη συμμετοχής στις λαϊκές καθώς και τέλη έκδοσης, ανανέωσης και θεώρησης των αδειών να καθορίζονται με απόφαση των Νομαρχιακών Συμβουλίων, χωρίς να συνδέονται με τα των Αθηνών.
Πρόστιμα από ελέγχους που διενεργούν υπάλληλοι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων να εισπράττονται υπέρ των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τις ανάγκες λαϊκών και υπαλλήλων ελέγχων.
Να εξουσιοδοτούνται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για έκδοση κανονισμού λαϊκών αγορών (πράξη κανονιστικού περιεχομένου)μετά από γνώμη της επιτροπής του άρθρου 6. του ν.3190. Τώρα δεν υπάρχει με αποτέλεσμα ο κάθε πωλητής λαϊκών, να συμπεριφέρεται όπως θέλει, χωρίς κυρώσεις.

Η εμπλοκή της Περιφέρειας στα θέματα του Πλανόδιου Εμπορίου και της χορήγησης αδειών λαϊκών αγορών (τοποθετήσεις πωλητών σε θέσεις, κληρώσεις κτλ), υποβαθμίζει το ρόλο της, εξυπηρετεί μόνο κομματικές παρεμβάσεις δημιουργεί γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες εις βάρος των πολιτών (άρθρο 4).

Άρθρο 5

Άρθρο 6. Πρόστιμα- όπως προηγούμενα

Άρθρο 7. Υπάρχει και στον.3190/03

Άρθρο 8.
 
Άρθρο 9. Ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου

Με το άρθρο 9 παρ. 5 απελευθερώνεται η ίδρυση πολυκαταστημάτων  αφού αφαιρεί ουσιαστικά την αρμοδιότητα από την Νομ.Αυτοδιοίκηση  για την έγκριση ίδρυσης πολυκαταστήματος λιανικού εμπορίου στις περιοχές που προβλέπεται από το νόμο. Η αρμοδιότητα έγκρισης δίδεται στον περιφερειάρχη και μάλιστα δια της παραλείψεως έκδοσης απόφασης για διοικητική προσφυγή που κατατέθηκε ενώπιον του. Η μη έκδοση απόφασης από τον Περιφερειάρχη για οποιοδήποτε λόγο  (ηθελημένα ή αθέλητα)  επί της προσφυγής κατά της απόφασης του Νομ. Συμβουλίου οδηγεί στην αποδοχή της προσφυγής .
Ποτέ μέχρι σήμερα η πάροδος της προθεσμίας εντός της οποίας οφείλει ένα όργανο να αποφασίσει επί της προσφυγής δεν οδηγεί στην αποδοχή της. Σ’ όλες  τις περιπτώσεις οδηγεί στην απόρριψη της.

Άρθρο 11. Ωράριο καταστημάτων

Άρθρο 12. εκπτώσεις –πρόσφορές. Δεν αλλάζει τίποτα, παρ’ μόνο ότι τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον Νομάρχη και τον Γ.Γ.
Πρόταση:
Τα Πρόστιμα μόνο από Νομάρχη , υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και προσδιορισμός επακριβώς των επιχειρήσεων που μπορούν να κάνουν εκπτώσεις και προσφορές

Άρθρο 13. Να καθοριστεί ότι:
1.    Όταν είναι ένα είδος εποχής, δεν μπορεί να πωληθεί κάτω της τιμολογιακής αξίας
2.    Αν είναι στοκ, τουλάχιστον τριετίας (παλαιότητα-οικονομική απαξίωση) όχι κάτω από το 80% της τιμολογιακής αξίας.

Άρθρο 14.
Άρθρο 15.
Άρθρο 16.

  Οι νέες ρυθμίσεις του ν/σ δεν φέρνουν κανένα εκσυγχρονισμό, ούτε διαφάνεια, ούτε αναβάθμιση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, δε βάζουν καμιά τάξη, ούτε συμβάλλουν στην πάταξη του παραεμπορίου.
  Οι ρυθμίσεις για καθορισμό αριθμού αδειών κατ’ έτος, οι κληρώσεις και οι ποσοστώσεις κατά κατηγορία δικαιούχων, δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι ρυθμίσεις που δικαιολογούν τα μεγάλα λόγια του Παπαθανασίου για ένα σύγχρονο, πλήρες και αναπτυξιακό πλαίσιο για το λιανικό εμπόριο, τις λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο.
Πολύς λόγος για διαφάνεια με το καπέλωμα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τις Γ.Γ.Περιφέρειας.  
 

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα