Skip links

Σχέδιο εξυγίανσης των Προνοιακών Ιδρυμάτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 07/05/2014

 Λύση από το Υπουργείο Εργασίας για τα υπερχρεωμένα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που περιθάλπουν ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρία  Το Άσυλο  Ανιάτων, το Γηροκομείο Αθηνών , το Γηροκομείο  Βόλου  και μια σειρά άλλα ιδρύματα, έχουν συσσωρευμένες οφειλές  στο ΙΚΑ, στο Δημόσιο και ορισμένα  στους εργαζομένους και στους προμηθευτές.
  Ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Πρόνοιας κ. Β. Κεγκέρογλου προχώρησε σε τροπολογία που υπέγραψαν τέσσερις  βουλευτές σύμφωνα με την οποία προβλέπεται υποβολή Σχεδίου εξυγίανσης από τους φορείς με οικονομικά προβλήματα οι οποίοι θα τίθενται υπό την εποπτεία του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  και Πρόνοιας .Συγκεκριμένα του παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας που νομοθετείται αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών ως προς την αξιοποίηση της περιουσίας .
  Με την έγκριση του Σχεδίου εξυγίανσης  θα δίνεται η δυνατότητα βιώσιμων ρυθμίσεων για τις οφειλές στο ΙΚΑ και το δημόσιο.

Ρύθμιση για τον εξορθολογισμό και την εξυγίανση προνοιακών φορέων

Αιτιολογική έκθεση

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η λύση του προβλήματος βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει πλήθος προνοιακών φορέων που παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα και λειτουργούν με τη μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, πολλοί προνοιακοί φορείς αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους λόγω της υποχρέωσης επιστροφής ποσών (clawback) στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, της μείωσης ή/και λήξης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, της μείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων αλλά και λόγω της αδράνειας προσαρμογής και εξορθολογισμού των δαπανών και εν γένει της διαχείρισης. Δεδομένου του σημαντικού κοινωνικού έργου που προσφέρουν οι εν λόγω φορείς, προτείνεται η δημιουργία ενός πλαισίου εξυγίανσής τους ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την αποστολή τους.
Με το άρθρο 1 καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης η οποία αφορά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα ή που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την οικονομική και λειτουργική υποστήριξη των ανωτέρω νομικών προσώπων και τα οποία δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Επομένως εξαιρούνται από τη ρύθμιση οντότητες οι οποίες μπορούν να κάνουν χρήση των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα. Οι φορείς αυτοί δύνανται να εκπονήσουν σχέδιο εξυγίανσης το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργείο   Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (παρ. 1).
Την έγκριση του Σχεδίου Εξυγίανσης ακολουθεί η υπογραφή Συμφώνου Εξυγίανσης, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου εν προκειμένω από τους Υπουργούς  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών και του ενδιαφερόμενου φορέα. Μετά την υπογραφή του Συμφώνου και για τη βέλτιστη υλοποίηση και παρακολούθηση αυτού, ενισχύεται ο έλεγχος του προϋπολογισμού του φορέα και ανατίθεται η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του στην ΕΤΑΔ Α.Ε. Διευκρινίζεται ότι η αξιοποίηση της περιουσίας διενεργείται από την ΕΤΑΔ Α.Ε. με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της εν λόγω εταιρίας, αλλά οι επιμέρους λεπτομέρειες συνεργασίας με τον υπό εξυγίανση φορέα αποτελούν αντικείμενο απευθείας συμφωνίας της εταιρίας με το φορέα. Επιπλέον, κατά τα δύο πρώτα χρόνια υλοποίησης του Συμφώνου, ο φορέας μπορεί να χρηματοδοτείται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε περιορισμένη κλίμακα, απευθείας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και όχι μέσω των Περιφερειών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν σχετικές εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ανωτέρω Υπουργείου, αποκλειόμενης, δηλαδή, της διάθεσης επιπρόσθετων κονδυλίων στο Υπουργείο προκειμένου να χρηματοδοτηθούν υπό εξυγίανση φορείς (παρ. 2).
Το Σχέδιο Εξυγίανσης έχει ορισμένη διάρκεια, η οποία ορίζεται σε αυτό, και προβλέπει υποχρεωτικά την αναπροσαρμογή του μισθολογικού καθεστώτος των εργαζομένων στον οικείο φορέα ώστε να καταστεί δυνατή η εξυγίανση μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους. Παράλληλα, μπορεί να περιλαμβάνει ρύθμιση των οφειλών του φορέα προς το Δημόσιο. Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά οφειλές που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης και, επομένως, αποκλείονται νέες οφειλές, που γεννώνται μετά την υπογραφή του. Για όσο διάστημα διαρκεί η ρύθμιση (δηλαδή οι οφειλές εξυπηρετούνται εμπροθέσμως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προτεινόμενη διάταξη και το Σχέδιο Εξυγίανσης), ο φορέας απολαμβάνει ορισμένων ευνοϊκών ρυθμίσεων που στόχο έχουν να καταστήσουν δυνατή την εξυγίανσή του. Ειδικότερα, του χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση, η οποία ωστόσο δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) ώστε να υπάρχει κάποια ρευστότητα για την ικανοποίηση και των λοιπών υποχρεώσεων αλλά και για την καθημερινή λειτουργία του φορέα. Σε περίπτωση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δεν διενεργείται παρακράτηση. Επιπλέον, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάληψη της διοίκησης των υπό εξυγίανση νομικών προσώπων από ικανά πρόσωπα, προβλέπεται ότι για όσο διαρκεί η ρύθμιση οφειλών τα συνυπόχρεα φυσικά πρόσωπα λαμβάνουν αποδεικτικό ενημερότητας χωρίς παρακράτηση και δεν εφαρμόζεται σε αυτά το άρθρο 83 του ΚΕΔΕ περί συμψηφισμού (παρ. 3).
Το πλέγμα προστασίας των φορέων που εντάσσονται στη ρύθμιση συμπληρώνεται από πρόβλεψη για αναστολή της ποινικής δίωξης και της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Παράλληλα, προβλέπεται πως, εφόσον εξοφληθεί το σύνολο των χρεών που αποτελούσαν αντικείμενο της ρύθμισης, παύει κάθε σχετική ποινική αξίωση, καθώς δεν θα ήταν λογικό να αναβιώνει η ποινική διαδικασία μετά το πέρας της ρύθμισης, λόγω λήξης της περιόδου αναστολής, ενώ τα χρέη έχουν εξοφληθεί. Για λόγους προστασίας του Δημοσίου, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να αναστέλλεται η παραγραφή των οικείων αδικημάτων για χρονικό διάστημα ίσο προς αυτό της αναστολής της ποινικής διαδικασίας. Τέλος, ορίζεται ότι για όσο διαρκεί η ρύθμιση αναστέλλονται οι, κατά του φορέα και κάθε άλλου συνυποχρέου με αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως, κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου για οφειλές που εμπίπτουν στη ρύθμιση (παρ. 6 και 7).
Πέραν των οφειλών προς το Δημόσιο, με το Σχέδιο Εξυγίανσης μπορούν να ρυθμίζονται και ληξιπρόθεσμες οφειλές του συμβαλλόμενου φορέα προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με ρύθμιση ανάλογη εκείνης που παρέχεται στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο άρθρο 99 και 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα. Οι ευμενείς διατάξεις περί αναστολής εφαρμόζονται και για τις οφειλές αυτές (παρ. 4, 6 και 7).
Σημειώνεται ότι ο χρονικός ορίζοντας εξόφλησης των χρεών που εντάσσονται σε ρύθμιση σύμφωνα με το Σχέδιο Εξυγίανσης μπορεί να διαφέρει για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ωστόσο, λόγω του ενιαίου της διαδικασίας εξυγίανσης, η ανατροπή μιας εκ των δύο ρυθμίσεων (των οφειλών προς το Δημόσιο ή προς τα ασφαλιστικά ταμεία), συμπαρασύρει σε ανατροπή και την άλλη (παρ. 5).
Τέλος, προβλέπεται ότι, αν στο Σχέδιο Εξυγίανσης δεν περιληφθεί ρύθμιση για τα χρέη προς το Δημόσιο, είναι δυνατό να εφαρμοστούν αναλογικά οι διατάξεις που προβλέπονται για την προπτωχευτική διαδικασία (παρ. 9).
Με το άρθρο 2 προβλέπεται η σύσταση Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης με σκοπό το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων των φορέων του Πανελλαδικού Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης και ορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκρότηση και τη λειτουργία του.

Ενόψει των ανωτέρω, προτείνουμε την προσθήκη άρθρου ….. στο σχέδιο νόμου ως εξής:
    

Άρθρο 1
Εξυγίανση προνοιακών φορέων, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

1.      Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την οικονομική και λειτουργική υποστήριξη των παραπάνω νομικών προσώπων που παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα, και αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας,  εκπονούν και υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Σχέδιο Εξυγίανσης.

2.    Μετά την έγκριση του Σχεδίου Εξυγίανσης υπογράφεται Σύμφωνο Εξυγίανσης μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και του φορέα. Στο πλαίσιο του Συμφώνου Εξυγίανσης ο φορέας τίθεται υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του επόμενου άρθρου, ως προς τη λειτουργία του, τον έλεγχο υλοποίησης του Συμφώνου Εξυγίανσης  και τη διαπίστωση της μη τήρησης αυτού και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ανατίθεται στην  Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Ο ετήσιος προϋπολογισμός του φορέα που υπογράφει Σύμφωνο Εξυγίανσης εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από εισήγηση του Παρατηρητηρίου, με την ίδια διαδικασία που εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Όλως εξαιρετικώς, κατά τα δύο (2) πρώτα χρόνια υλοποίησης του Σχεδίου Εξυγίανσης, ο συμβαλλόμενος σε αυτό φορέας δύναται να χρηματοδοτείται, εφόσον αυτό απαιτείται, με ποσό που αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο όριο, στο είκοσι τοις εκατό (20%) του ετήσιου προϋπολογισμού του απευθείας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και όχι μέσω των Περιφερειών. Η χρηματοδότηση κατά το προηγούμενο εδάφιο γίνεται εντός των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

3.    Στο Σχέδιο Εξυγίανσης προβλέπεται υποχρεωτικά η διάρκειά του, η αναπροσαρμογή των αμοιβών του προσωπικού, σύμφωνα με τα ισχύοντα στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και σε αυτό δύναται να περιλαμβάνεται ρύθμιση  των οφειλών του συμβαλλόμενου φορέα προς το Δημόσιο που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, με περιεχόμενο την απαλλαγή αυτών από μέρος ή το σύνολο των  επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατ’ άρθρο 6 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) ή 53 και 57 του ν. 4174/2013 ή την καταβολή αυτών σε έως εξήντα (60)  μηνιαίες δόσεις ή συνδυασμό αυτών. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός διμήνου  από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επομένους μήνες. Από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης οι δόσεις δεν επιβαρύνονται πλέον κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ ή των άρθρων 53 και 57 του ν. 4174/2013, εκτός εάν καθυστερήσει η καταβολή τους, οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού η προσαύξηση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης του φορέα προς τους όρους της ρύθμισης, το ποσό των επιβαρύνσεων για τις οποίες αυτός απαλλάχθηκε, διαγράφεται από τα οικεία βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Η ρύθμιση ανατρέπεται αυτοδίκαια εάν δεν καταβληθεί εμπροθέσμως η πρώτη δόση ή εάν δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις και το υπόλοιπο χρέος καθίσταται άμεσα απαιτητό με το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής από τη βεβαίωση μέχρι την εξόφλησή του. Από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από το χρόνο ανατροπής της ρύθμισης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ και χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση. Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος δεν διενεργείται παρακράτηση. Το ποσοστό της παρακράτησης, σε κάθε άλλη περίπτωση, ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%) και, ειδικά στην περίπτωση που αφορά μεταβίβαση ακινήτου, το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αντικειμενικής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β’ 3398). Το προς συμψηφισμό ή παρακράτηση ποσό πιστώνεται σε δόσεις της ρύθμισης.
    Κατά το χρονικό διάστημα της πλήρους συμμόρφωσης του φορέα προς τους όρους της ρύθμισης σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ περί συμψηφισμού και χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας στα συνυπόχρεα με το φορέα πρόσωπα.

4.     Στο Σχέδιο Εξυγίανσης δύναται να περιλαμβάνεται ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αντίστοιχη με αυτή που παρέχεται στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο άρθρο 99 και 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης χορηγείται από τους ασφαλιστικούς φορείς αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, για κάθε χρήση, χωρίς παρακράτηση.

5.    Η ανατροπή της ρύθμισης της παραγράφου 3 επάγεται ανατροπή της ρύθμισης της παραγράφου 4 και αντίστροφα.

6.    Από την υπογραφή Συμφώνου Εξυγίανσης στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς κατά τις προηγούμενες παραγράφους, και για όσο διάστημα ισχύει και τηρείται η ρύθμιση, αναστέλλεται  η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η οποία  αφορά τις εν λόγω οφειλές. Επίσης, για ίσο χρονικό διάστημα, αναστέλλεται η παραγραφή των αδικημάτων αυτών. Σε περίπτωση συνολικής εξόφλησης των οφειλών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, παύει κάθε σχετική ποινική αξίωση.

7.     Από την υπογραφή Συμφώνου Εξυγίανσης στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς κατά τις προηγούμενες παραγράφους και για όσο διάστημα ισχύει η ρύθμιση, αναστέλλονται οι, κατά του φορέα και κάθε άλλου συνυποχρέου με αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως, κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου για οφειλές που εμπίπτουν στη ρύθμιση.

8.    Από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης και για όσο διάστημα αυτό ισχύει, η οικονομική διαχείριση, οι προμήθειες και οι δαπάνες του συμβαλλόμενου φορέα διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και ειδικότερα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του ν.4109/2013.
 
9.  Σε περίπτωση υπογραφής Συμφώνου Εξυγίανσης, κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι οφειλές του φορέα προς το Δημόσιο, εφόσον δεν ρυθμίζονται με το Σύμφωνο κατά την παράγραφο 3 του παρόντος και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του, ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης, μπορούν να ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ. Αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για την εξέταση του αιτήματος ρύθμισης είναι η επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ανεξαρτήτως ύψους οφειλής. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως τα εννέα τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 και οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του παρόντος.

 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζονται όλα τα επιμέρους θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης

1.    Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συστήνεται Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (Παρατηρητήριο) με σκοπό το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων των φορέων του Πανελλαδικού Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης.
2.    Το Παρατηρητήριο συμβάλλει στο σχεδιασμό προνοιακών πολιτικών για την προστασία ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής, ορθολογικής και διαφανούς διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων με γνώμονα τον εξορθολογισμό, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια  και την αποφυγή επικαλύψεων.
3.    Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  και αποτελείται από:
α) Τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας ως Πρόεδρο,
β) Τον Γενικό Διευθυντή Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
γ) Τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
δ) Τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας
ε) Τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
στ) Ένα μέλος Δ.Ε.Π.  ή  Ε.Π. Τ.Ε.Ι., που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
ζ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, που προτείνεται από την ίδια,
η) Έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε. που προτείνεται από την ίδια,
θ) Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ (Ε.Σ.ΑμεΑ) που προτείνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία μετά από  απόφαση του Δ.Σ. της.
Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων ζ), η) και θ) προτείνονται μέσα σε προθεσμία ενός  μήνα αφότου ειδοποιηθούν σχετικά από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Έως τον ορισμό των εκπροσώπων των περιπτώσεων ζ), η) και θ), το Παρατηρητήριο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.
4.    Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας και στο οποίο τηρείται το Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Στο Παρατηρητήριο εισηγούνται οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.
5.    Στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων, τηρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής φροντίδας και Αλληλεγγύης, στο οποίο καταχωρίζονται προϋπολογισμοί, απολογισμοί, χρηματοδοτήσεις από κάθε πηγή καθώς και στοιχεία που αφορούν στη διοικητική διάρθρωση και στελέχωση, στον αριθμό των επωφελουμένων και στις δράσεις του κάθε φορέα.
6.    Οι φορείς που υπάγονται στο Παρατηρητήριο συμπληρώνουν και αποστέλλουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
7.    Οι φορείς που υπάγονται στο Παρατηρητήριο υποχρεούνται σε δημόσια ετήσια λογοδοσία, με ανάρτηση στο διαδίκτυο ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο των πεπραγμένων τους και του οικονομικού απολογισμού τους.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα