Skip links

Ρουσφετολογική και αντικανονική επιλογή εκπροσώπου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Με ερώτηση και Α.Κ.Ε. τους προς τα αρμόδια Υπουργεία – Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων &  Εξωτερικών, ο γραμματέας της Κ.Ο. Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, μαζί με τους κ.κ. Γιάννη Μανιάτη, Γιάννη Κουτσούκο, Γιώργο Αρβανιτίδη, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Κώστα Σκανδαλίδη, Μιχάλη Τζελέπη και Εύη Χριστοφιλοπούλου, καταγγέλλουν την ρουσφετολογική και αντικανονική επιλογή εκπροσώπου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητούν την αξιοκρατική επιλογή εκπροσώπου και την ισότιμη μεταχείριση των Στελεχών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης και Α.Κ.Ε.:

«Κύριοι Υπουργοί,

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117) και του π.δ. 109/2014 (Α΄ 176), εξέδωσε την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.293/16.2.2016 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση έως τριών θέσεων στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (Μ.Ε.Α.) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.

Η ανωτέρω Πρόσκληση, αν και υπογράφεται από τη Γενική Γραμματέα, δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, γεγονός που της αφαιρεί το τεκμήριο νομιμότητας, δεδομένου ότι για τη νόμιμη έκδοση ενός διοικητικού εγγράφου απαιτείται όχι μόνο η υπογραφή του από το αρμόδιο διοικητικό όργανο, αλλά και η έκδοσή του από την αρμόδια διοικητική Αρχή, που στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι γενικώς και αορίστως η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, αλλά συγκεκριμένο Τμήμα, Διεύθυνση και Γενική Διεύθυνση. 

Η Πρόσκληση αφορούσε τους μονίμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπηρετούντες υπαλλήλους στις Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Oδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών, Mεταφορών και Δικτύων, καθώς και των εποπτευόμενων Φορέων ΟΣΕ Α.Ε. και ΟΑΣΑ Α.Ε. Ο περιορισμός των Υπηρεσιών και Φορέων προέλευσης των υπαλλήλων, δικαιολογείται από το γεγονός ότι η θέση εθνικού εκπροσώπου αφορούσε σύμφωνα με την Πρόσκληση, θέματα πολιτικής Μεταφορών.

Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης υποβλήθηκαν αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους που πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις και η αξιολόγησή τους ολοκληρώθηκε από ορισθείσα από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιτροπή.   Το πόρισμα της επιτροπής, υποβλήθηκε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Mεταφορών και Δικτύων.

Σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Σπίρτζης, αγνοώντας το πόρισμα της επιτροπής που ο ίδιος συνέστησε, αλλά και τις σχετικές διατάξεις, απέστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών το υπ’ αριθ. πρωτ. 42589/20.7.2016 έγγραφο, με το οποίο, επικαλούμενος «επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες», καταστρατήγησε τη νόμιμη διοικητική διαδικασία (που ο ίδιος είχε δρομολογήσει αρχικά) και υπέδειξε ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επί θεμάτων Ανταγωνισμού στα δημόσια έργα, τις μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες στη Μ.Ε.Α., υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), αποσπασμένη από την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη».

Όπως προκύπτει από σειρά εγγράφων, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διαθέτει ήδη προκατειλημμένη γνώμη για την εθνική εκπρόσωπο που κατά παράβαση της νόμιμης διοικητικής διαδικασίας υπέδειξε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ειδικότερα, ως Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ο κ. Σπίρτζης μερίμνησε επανειλημμένως για την απόσπαση και την παράταση της απόσπασης της εν λόγω υπαλλήλου από τον «Συνήγορο του Πολίτη» στο Τ.Ε.Ε. (σχετ. υπ’ αριθ. πρωτ. 4815/7.2.2014 έγγραφο του Τ.Ε.Ε.), ενώ την ίδια μέριμνα επέδειξε και ως Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (σχετ. υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΝΣα/29548/Φ.50γ/17.5.2016 ΚΥΑ).

Περαιτέρω, ως Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. ο κ. Σπίρτζης χορήγησε στην ορισθείσα εκ μέρους του υπάλληλο, άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (σχετ. υπ’ αριθ. 21431/16.10.2013 απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε.). Η απόφαση αυτή του κ. Σπίρτζη, εκδόθηκε αν και η απόφαση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήφθηκε κατά πλειοψηφία και δεν κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία προέλευσης της υπαλλήλου, όπως άλλες παρόμοιες αποφάσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου που έχει λάβει η ίδια υπάλληλος.

Επίσης είναι χαρακτηριστικό, ότι σύμφωνα με καταγγελία του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Μεταφορών, ο κ. Σπίρτζης αν και ως Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. εξέδιδε με μεγάλη ευκολία άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ως Υπουργός αφήνει σε εκκρεμότητα επί σειρά μηνών αιτήματα υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν γίνει δεκτές από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.    

Επειδή, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αγνόησε τη νόμιμη διαδικασία ορισμού εθνικού εκπροσώπου του Υπουργείου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

Επειδή, το έγγραφο με το οποίο ορίζεται από τον κ. Υπουργό η εθνική εκπρόσωπος δεν εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου και συνεπώς δεν φέρει την προσυπογραφή των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά ούτε και της αρμόδιας Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αποτέλεσμα να μη διαθέτει το τεκμήριο της νομιμότητας,

Επειδή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις τα Πολιτικά Γραφεία των Υπουργών απαγορεύεται να εμπλέκονται στη διαχείριση των υποθέσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου,

Επειδή, όπως προκύπτει από σειρά εγγράφων, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει ήδη σχηματισμένη γνώμη υπέρ της εκ μέρους του ορισθείσας υπαλλήλου, γεγονός που δημιουργεί μείζον ζήτημα ισότιμης μεταχείρισης των υπαλλήλων που προέρχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων,

Επειδή, η διαδικασία που ακολούθησε ο κ. Σπίρτζης βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού για δεοντολογική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και δημιουργεί ανασφάλεια στα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τα οποία αγνοήθηκαν επιδεικτικά,

Επειδή, η πρακτική αυτή του κ. Σπίρτζη είναι προδήλως ρουσφετολογική, αλλά και βλάπτει το συμφέρον της Δημόσιας Υπηρεσίας, αφού μεταξύ άλλων προωθεί την αναξιοκρατία και δεν δημιουργεί προϋποθέσεις εύρυθμης συνέχειας των Δημοσίων Υπηρεσιών,

Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί,

1.Βάσει ποιων διατάξεων και για ποιους λόγους αγνοήσατε τη διαδικασία που προβλεπόταν στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 293/16.2.2016 Πρόσκληση και το πόρισμα της Επιτροπής που εσείς συγκροτήσατε;
2.Ποια η άποψη της Υπηρεσιακής ιεραρχίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διαδικασία που ακολουθήσατε;
3.Ενημερώθηκε η Υπηρεσιακή ιεραρχία για την απόφαση ορισμού εθνικού εκπροσώπου στη Μ.Ε.Α. και προσυπέγραψε την απόφασή σας, όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα;
4.Ενημερώθηκε η αρμόδια Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την απόφασή σας και συμφωνεί με αυτήν;
5.Το Υπουργείο Εξωτερικών προτίθεται να αναστείλει τον ορισμό εθνικού εκπροσώπου στη Μ.Ε.Α. και να ζητήσει να τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, που θα διασφαλίζει τη νομιμότητα, την ισότιμη κρίση και την αξιοκρατία;

Και παρακαλείσθε να καταθέσετε στη Βουλή,

Το υπ’ αριθ. 42589/20.7.2016 έγγραφο με το οποίο προτείνεται ο ορισμός εθνικού εκπροσώπου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στη Μ.Ε.Α. και κάθε άλλο σχετικό με την υπόθεση αυτή έγγραφο.».

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα