Skip links

Παγκρήτια συνάντηση για το Ταμείο Απόρων 14/11/2014

kege1

Παγκρήτια συνάντηση φορέων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό χώρο και η οποία διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας πραγματοποιήθηκε σήμερα 14 Νοεμβρίου, στο Ηράκλειο.

Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκε ο υφυπουργός κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος παρουσίασε: α) Τις βασικές αρχές της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και β) ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή προς Απόρους» που υπεβλήθη  στο ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (TEBA/FEAD).

Στη συνάντηση μετείχαν εκπρόσωποι Κυβερνητικών φορέων, της Εκκλησίας, της Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των πολιτών.

 

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014/11-4-2014 στοχεύει να ενισχύσει την κοινωνική συνοχή στα Κράτη-Μέλη της Ευρώπης, συμβάλλοντας στη μείωση της φτώχειας, και εν τέλει στην εξάλειψη των χειρότερων μορφών φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΤΕΒΑ συμπληρώνει τις εθνικές πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχειας και της κοινωνικής συνοχής με χρηματοδότηση 330,0 εκ ευρώ για την περίοδο 2015-2020.

Οι Εθνικοί Στόχοι για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την εδραίωση της κοινωνικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο πλαίσιο του ΕΠΜ,  διαρθρώνονται σε τρεις συνιστώσες:
•    στη μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά 450.000 έως το 2020.  
•    στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, μέσω μείωσης του αριθμού των παιδιών και νέων (0-17) που απειλούνται από τη φτώχεια κατά 100.000 έως το 2020,
•    στη δημιουργία ενός «δικτύου κοινωνικής ασφάλειας» κατά του κοινωνικού αποκλεισμού που περιλαμβάνει δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες σε βασικές υπηρεσίες, όπως η Κοινωνική φροντίδα, ή ιατρική περίθαλψη, η στέγαση και η εκπαίδευση.

Η στρατηγική του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στηρίζεται σε τρεις πυλώνες:

1.    στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας
•    Εγγυημένο  Κοινωνικό Εισόδημα
(Οικονομική ενίσχυση, Υπηρεσίες, εργασιακή ένταξη
•    ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (FEAD)
(παροχή βασικών αγαθών, τρόφιμα, κ.λ.π)
•    Ειδικές / Στοχευμένες Δράσεις (στήριξη αστέγων,  κ.λπ.)

2.    στην κοινωνική συνοχή, με στήριξη των οικογενειών και των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας
•    Στήριξη οικογενειών με παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή/και κίνδυνο φτώχειας (1/3 του πληθυσμού της Χώρας)
•    Δίκτυο δομών κοινωνικής φροντίδας (βρεφικοί  παιδικοί σταθμοί , ΚΗΦΗ,ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ)

3.    στην εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων για την στήριξη των ευάλωτων ομάδων( Βοήθεια στο Σπίτι κ.λ.π)

Η  χρηματοδότηση της Εθνικής Στρατηγικής θα γίνει με την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων εσωτερικών πόρων .
Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους Απόρους» (ΕΠ-Ι) 2014-2020 της Ελλάδας, συμπληρώνει και στηρίζει αυτές τις στρατηγικές, ως εξής:
1.    Παροχή  Υλικής Βοήθειας:
•    Τρόφιμα (περιλαμβανομένων φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών)
•     Παιδικά-Σχολικά Είδη -Είδη καθαρισμού – προσωπικής υγιεινής & ρουχισμός

2.    με Συνοδευτικές Δράσεις
•    Αντιμετώπιση κοινωνικού αποκλεισμού ή έκτακτων αναγκών (π.χ. συμβουλές για οικογενειακής οικονομική διαχείριση, ισορροπημένη διατροφή, κοινωνική ένταξη παιδιών κλπ)
•    Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης των μελών της οικογένειας (παιδιών και γονέων), συμπληρωματικών προς εκείνες που παρέχονται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Δίκτυο Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας, υπηρεσίες πρόσβασης σε συστήματα υγείας και κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.).

3.    με Τεχνική Υποστήριξη

Το Πρόγραμμα συνδυάζεται :
•    με τους πυλώνες της Στρατηγικής του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με στόχο την διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου κοινωνικών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο, στα νοικοκυριά που πράγματι χρήζουν βοήθειας, υλικής και μη,
•    με τις δράσεις του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
Ως Ωφελούμενοι των Δράσεων είναι οι άνθρωποι που βιώνουν το φάσμα της ακραίας φτώχειας όπως και οι εντασσόμενοι   στο «Εγγυημένο  Κοινωνικού Εισοδήματος», με έμφαση (ανά κατηγορία υλικής συνδρομής), σε οικογένειες με παιδιά και, ιδίως σε μονογονεϊκές / πολυμελείς οικογένειες και σε αστέγους.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία όλων Δημοσίου – Αυτοδιοίκησης- Εκκλησίας- Κοινωνίας των πολιτών.

Η Κοινωνική Σύμπραξη  σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας(Νομού) θα αποτελέσει  το βασικό κύτταρο του προγράμματος και  των δράσεων αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας.
Οι Κοινωνικές Συμπράξεις  θα συγκροτηθούν αποκλειστικά μέσω  περιφερειακών  και τοπικών διαβουλεύσεων με συμμετοχή όλων των τοπικών Κοινωνικών Εταίρων όπως:
•    οι Δήμοι, Δημοτικά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήμων, καθώς και αντίστοιχες Υπηρεσίες και Φορείς των Περιφερειών (σε επίπεδο Π.Ε.).
•    η Εκκλησία, οι Μητροπόλεις και τα ιδρύματά τους κ.λ.π.
•    τα ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας
•    τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  
•    πιστοποιημένες καταναλωτικές οργανώσεις του ν.2251/94
•    οι ΜΚΟ που εντάσσονται στο Εθνικό Πιστοποιημένο Μητρώο ή/και μέλη της Ομοσπονδίας Εθελοντικών ΜΚΟ,
•    άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής στήριξης και διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο.

Η διαβούλευση θα είναι ανοιχτή και  ελεύθερη σε τοπική κλίμακα και θα στοχεύει σε «ζύμωση» των τοπικών Κοινωνικών Εταίρων για την συγκρότηση της πλέον αντιπροσωπευτικής «Κοινωνικής Σύμπραξης» με χωρική εμβέλεια την Περιφερειακή Ενότητα.
Το Υπουργείο συντονίζει και διευκολύνει την όλη διαδικασία, παρέχοντας σχετική ενημέρωση, ενώ εφόσον προκληθεί να συμμετάσχει σε τοπικές συναντήσεις των δυνητικών Εταίρων.
Η διαβούλευση θα έχει μέγιστη διάρκεια  δύο μήνες, θα διαρθρωθεί δε σε τρία στάδια:
•    Στάδιο 1 : Παρουσίαση του Προγράμματος σε φορείας  Εθνικού επιπέδου
•    (6 Νοεμβρίου).
•    Στάδιο2: Διαβούλευση επί του Προγράμματος μέσω διαδικτύου –Περιφερειακές συναντήσεις – Τοπική  δικτύωση-Προετοιμασία της συγκρότησης της «Κοινωνικής Σύμπραξης»
•    Στάδιο 3 : Συγκρότηση  και Υπογραφή Πρωτοκόλλου της  Κοινωνικής Σύμπραξης.

Ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, αρμόδιος για τα θέματα Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας στην  ομιλία του τόνισε μεταξύ άλλων:
 «Εξασφαλίσαμε   330 εκατ. για τα επόμενα έξι χρόνια για να στηρίξουμε τους πλέον αδύναμους με παροχή των βασικών αγαθών. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με την θεσμική συνεργασία του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας και της Κοινωνίας  των πολιτών . Η Κοινωνική  Σύμπραξη η θεσμική έκφραση  της συνευθύνης και της συνέργειας όλων, είναι προϋπόθεση για το βέλτιστο αποτέλεσμα, με απόλυτη διαφάνεια.
Η υλοποίηση του προγράμματος « Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα» ξεκινάει  σε 13 δήμους και θα αποτελέσει το βασικό πυλώνα για την αντιμετώπιση της ακραίας  φτώχειας.
Σήμερα   παρουσιάσαμε  εδώ στο   Ηράκλειο  το  «Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής προς Απόρους» που  χρηματοδοτείται  από το Ταμείο Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους Απόρους(FEAD) .
Το Υπουργείο  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΥπΕΚΑΠ)  στο  πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής  για την αντιμετώπιση της φτώχειας  και  του κοινωνικού αποκλεισμού, προχωρεί με θεσμικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες στην ενδυνάμωση των πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και κοινωνικής ενσωμάτωσης τόσο των ευπαθών ομάδων και του πληθυσμού που βιώνει την ακραία φτώχεια, όσο και των νοικοκυριών που βρίσκονται στο φάσμα της σχετικής φτώχειας ».

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης σε δηλωσεις του ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Είχαμε σήμερα μια σημαντική ενημέρωση από τον κ. Κεγκέρογλου, για τον τρόπο με τον οποίο θα δούμε τα επόμενα προγράμματα που αφορούν τη φτώχεια. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι πως θα συντονιστούμε, γιατί έτσι θα έχουμε καλύτερες ενέργειες και αποτέλεσμα υπέρ των ανθρώπων που θέλουμε να υπηρετήσουμε. Των ανθρώπων που βιώνουν τη φτώχεια. Εμείς από την πλευρά μας θα δούμε ποιο είναι το καλύτερο σχήμα, αφού ακούσουμε τους φορείς και συζητήσουμε μαζί τους. Θεωρώ ότι με τη συνεργασία που θα έχουμε και με τον κ. Κεγκέρογλου, αλλα και με όλους τους φορείς, μπορούμε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και να εξασφαλίσουμε τους πόρους εκείνους που θα καλύψουν τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη»

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα