Skip links

Οι 13 Προτάσεις και Βελτιώσεις του Εισηγητή του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Κεγκέρογλου για τον Αναπτυξιακό Νόμο

Συγκεκριμένες προτάσεις και Βελτιώσεις κατέθεσε ως Ειδικός Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Βουλευτής Ν. Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, στα πλαίσια της συζήτησης του ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης: «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου: «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις »

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

1.Αντιμετώπιση της Ύφεσης με παραγωγική ανασυγκρότηση, ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων και της απασχόλησης.
Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της θα συμβάλλει καταλυτικά στην έξοδο από την κρίση.
Οι υποδομές στον πρωτογενή τομέα και η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων πρέπει να ενισχυθούν κατά προτεραιότητα , όπως επίσης και οι τουριστικές επιχειρήσεις που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση του ΑΕΠ.
Ταυτόχρονα πρέπει να ενισχυθούν όλες οι κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύουν την απασχόληση και ιδίως αυτές που δημιουργούν μόνιμες θέσεις εργασίας καθώς και αυτές με υψηλό δείκτη ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο (εξαγωγικές επιχειρήσεις).
Οι διατάξεις που προτείνονται σκοπούν με  ενίσχυση αυτών των τομέων στην καλύτερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων αλλά και στο μέγιστο αποτέλεσμα για το Εμπορικό Ισοζύγιο και το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών.

2.Χρήση γης υψηλής παραγωγικότητας
Η άρση της απαγόρευσης εγκατάστασης επενδύσεων και επιχειρήσεων σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας χωρίς την διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις πρέπει να αφορά επενδύσεις που συνδέονται με την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων.

3.Υπηρεσία μιας στάσης σε κάθε Περιφέρεια
Προτείνεται σε κάθε Περιφέρεια η λειτουργία Υπηρεσίας μιας στάσης για την αδειοδότηση έργων και επιχειρήσεων προϋπολογισμού άνω των 3 εκατ. και με 20 τουλάχιστον εργαζόμενους που δεν εντάσσονται στις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

4.Διασφάλιση έκδοσης εγγυητικών επιστολών
Η προτεινόμενη διάταξη σκοπεί στην επίλυση του προβλήματος της μη παροχής εγγυητικής επιστολής από τις Ελληνικές τράπεζες κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Με την παρούσα τροπολογία προτείνεται η θεσμοθέτηση «ειδικού δεσμευμένου τραπεζικού λογαριασμού», στον οποίο θα κατατίθεται η επιδότηση προκειμένου να διευκολυνθεί η έκδοση εγγυητικών από τις τράπεζες, όταν δεν αρκούν  οι εγγυήσεις του επενδυτή προς αυτήν.
Η εκταμίευση θα γίνεται  με σταδιακή αποδέσμευση των ποσών που αντιστοιχούν σε εκτελεσμένες και πιστοποιημένες από την τράπεζα εργασίες.

5.Φορολογικά κίνητρα και εξορθολογισμός πλαισίου ενίσχυσης των ΑΠΕ
Ενόψει της επεξεργασίας από το ΥΠΕΚΑ νέου βιώσιμου σχεδίου διείσδυσης για τις ΑΠΕ και μέχρι τη νέα στοχοθέτηση του, προτείνεται  η ενίσχυση για  όλα τα επενδυτικά σχέδια των ΑΠΕ που προβλέπει ο νόμος, μόνο με φορολογικά κίνητρα.
Επίσης λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με το μεγάλο έλλειμμα που παρουσιάζει ο ΛΑΓΗΕ κρίνεται σκόπιμο στην εξαίρεση των φωτοβολταϊκών να προστεθούν και οι ηλιοθερμικοί σταθμοί μέχρι την νέα στοχοθέτηση του προγράμματος διείσδυσης των ΑΠΕ.

6.Αντιμετώπιση προβλημάτων ν. 1892/90 και 2601/98
Εταιρείες στις οποίες μέτοχοι είναι αφενός Δήμοι με ποσοστό άνω του 51 % και άνω αφετέρου άλλες Α.Ε. ή ΕΠΕ ελεγχόμενες από το Δημόσιο είχαν υποβάλλει επενδυτικά σχέδια ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο 1892/90 και 2601/98 είτε για εκσυγχρονισμό υπαρχόντων κτιριακών υποδομών είτε για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, ολοκλήρωσαν το επενδυτικό σχέδιο αλλά δεν λειτούργησαν επιχειρηματικά.
Ορισμένα επενδυτικά σχέδια απ’ αυτά εντάχθηκαν στους νόμους 1892/90 και 2601/98 επιδοτήθηκαν κατά ένα ποσοστό από την εγκεκριμένη επιχορήγηση αλλά επειδή δεν λειτούργησαν επιχειρηματικά, δεν έλαβαν το υπόλοιπο της επιδότησης (τελευταία δόση) και ταυτόχρονα εκδόθηκε ανακλητική απόφαση για την ένταξη τους στον αναπτυξιακό νόμο.
Για την άρση των επιπτώσεων στις εταιρείες αυτές αλλά και τους Δήμους που είναι μέτοχοι προτείνεται η παρακάτω διάταξη

7. Παραμονή των νησιών στο ισχύον καθεστώς ενίσχυσης.
Προτείνεται η κατάργηση της παρ 7 του άρθρου 20 και η παραμονή των νησιών στο ισχύον καθεστώς του ν.3908/11 άρθρο 5 παρ. 13

8.Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Οι περιορισμοί που θεσπίστηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 241 του ν.4072/2012 για τις υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να αρθούν.

9.Τακτοποίηση Αυθαίρετων Δομήσεων
Για  να αντιμετωπιστούν προβλήματα σε κτήρια  με τμήματα κατασκευών που δεν είχαν συμπεριληφθεί σε οικοδομικές άδειες και για την απρόσκοπτη υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων προτείνεται  να τεθεί ως  προϋπόθεση η τακτοποίηση των κτισμάτων με την ένταξη αυτών στις διατάξεις του ν. 4014/11.

10. Ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων τουρισμού-δημιουργία δικτύων
Σχετικά με την παράγραφο 4 (ξενοδοχεία κάτω των 3 αστέρων), επισημαίνεται ότι αποστερείται η δυνατότητα εκσυγχρονισμού από ένα σημαντικό μέρος του ξενοδοχειακού δυναμικού, που αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά του και εάν παραμείνει, θα οδηγήσει σε δημιουργία ξενοδοχειακού προϊόντος δυο ταχυτήτων. Εξάλλου, ο στόχος της δημιουργίας ποιοτικού ξενοδοχειακού δυναμικού, θα πρέπει να αφορά στο σύνολο του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας και όχι επιλεκτικά μόνο σε κάποιες υποκατηγορίες του, όπως επίσης πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για εκσυγχρονισμό των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων , ιδιαίτερα όταν υποβάλλουν αίτημα ως συνεργαζόμενα (δίκτυο) πάνω από ένα αριθμό.

11. Τεκμηρίωση κάλυψης ιδίας συμμετοχής σε προσωπικές εταιρείες.
Ενώ στη παρ 19 του άρθρου 20 η διάταξη έχει σχετική πρόβλεψη, αυτή δεν καλύπτει τις Ο.Ε και Ε.Ε.

12.Επιλεξιμότητα νέων μορφών επιχειρήσεων
στο άρθρο 8 παρ.5 του ν.3908/11 στις προβλεπόμενες μορφές επιχειρήσεων πρέπει να προστεθούν:
Στην έννοια της εμπορικής εταιρείας οι ΙΚΕ και οι ΑΕ των Δήμων.
Στην έννοια του συνεταιρισμού οι Κοιν.ΣΕπ του ν.4019/11 καθώς και οι ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) και οι συνεταιριστικές εταιρείες (ΣΕ) του ν. 4015/11 Επίσης το όριο της παρ.5 δ του άρθρου 8 του ν.3908/11 των 300.000 Ευρώ πρέπει να γίνει 500.000 ευρώ, μέχρι το οποίο δικαιούται να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο ατομική επιχείρηση.

13. Σύνταξη οδηγού για τον έλεγχο των επενδύσεων.
Η Γενική Δ/νση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, εντός 6 μηνών, συντάσσει οδηγό με πρότυπα ευλόγου κόστους για τον έλεγχο των επενδύσεων.
 Ο οδηγός θα περιλαμβάνει συνήθεις κτιριακές εργασίες ανέγερσης και εκσυγχρονισμού, πρότυπα γραμμών παραγωγής στη μεταποίηση (π.χ γραμμή παραγωγής ελαιουργείων)  και τιμές κατασκευής θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων ενώ θα δίνονται οδηγίες για την αντιμετώπιση και των περιπτώσεων ιδιοκατασκευής παγίων και ειδικών κατασκευών, όπου αυτό είναι δυνατό. Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις για τις οποίες η αρμόδια υπηρεσία στερείται την ανάλογη τεχνογνωσία , δύνανται αυτή να ζητεί από αρμόδιες για το αντικείμενο  υπηρεσίες σχετική γνωμοδότηση, η οποία πρέπει να χορηγηθεί εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του ερωτήματος ή να ζητηθεί από τον επενδυτή πραγματογνωμοσύνη από επίσημους φορείς (π.χ Τεχνικό Επιμελητήριο, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κ.λπ.)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου: «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις και προσθήκες:

(1). Nέο άρθρο ως εξής:
Νέο άρθρο…

1. «Τα υποεδάφια δα και δδ του εδαφίου δ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3908/11 διαγράφονται ως τέτοια και διατυπώνονται ως νέα εδάφια ε και στ στην ίδια παράγραφο ως εξής:
ε. Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δημιουργία  νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας μετά την υλοποίηση της επένδυσης.
Στ. Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα η εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης.
2.Στο άρθρο 10 του ν. 3908/11 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Για επενδυτικά σχέδια που αφορούν:
α.) υποδομές του πρωτογενή τομέα και μεταποιητικές επιχειρήσεις αγροτικών προϊόντων η συνολική βαθμολογία που λαμβάνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3908 προσαυξάνεται κατά 20% προκειμένου αυτά να καταταχθούν σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
β) Εκσυγχρονισμό ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων ή ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων η συνολική βαθμολογία που λαμβάνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 προσαυξάνεται κατά 10% προκειμένου αυτά να καταταχθούν σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου».

(2). Στην παράγραφο 10 του άρθρου 1 μετά τη φράση «..ν.3894/10» προστίθεται η φράση «και μόνο για επενδύσεις που αφορούν και συνδέονται με την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων».

(3). Στο άρθρο 13 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:

Νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 13

3.Η Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κάθε Περιφέρειας μπορεί να  λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση Ιδιωτικών επενδύσεων προϋπολογισμού άνω των (3) τριών εκατ. και με πάνω από 20 εργαζόμενους,  που όμως δεν εντάσσονται στις επενδύσεις που δικαιούνται να απευθύνονται στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αυξομειώνεται το ύψος των επενδύσεων που δύνανται να απευθυνθούν στις υπηρεσίες μιας στάσης των Περιφερειών.
Με το Π.Δ της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την διάθρωση της υπηρεσίας, τη λειτουργία της, τη διαδικασία  διάθεσης του απαραίτητου προσωπικού για την λειτουργία της υπηρεσίας μιας στάσης σε κάθε Περιφέρεια καθώς και όλα όσα αφορούν τη συνεργασία της υπηρεσίας με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες άλλων φορέων και Υπουργείων.

(4). Στο άρθρο 18 στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται νέο εδάφιο γ΄ ως εξής:

«Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου αυτής μπορεί να εκδίδονται από τις τράπεζες και με την αίρεση, το ποσό της προκαταβολής να κατατίθεται απευθείας σε δεσμευμένο από την Τράπεζα λογαριασμό.
Η εκταμίευση των ποσών από το δεσμευμένο λογαριασμό γίνεται με ευθύνη της Τράπεζας η οποία  δύναται να ελέγχει και να πιστοποιεί την πρόοδο της εκτέλεσης των εργασιών ».

(5). Στο άρθρο 19 προστίθεται νέα  παράγραφος ως εξής:

«Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 3908/11 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής: Ειδικότερα για τα επενδυτικά σχέδια για ΑΠΕ, που θα υποβληθούν  από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και μετά, ανεξάρτητα από το ύψος της επένδυσης παρέχονται μόνο φορολογικά κίνητρα.
Η υποπερίπτωση − 35.11.10.09 – της περίπτωσης  στ. της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.3908 αναδιατυπώνεται όπως παρακάτω:
− 35.11.10.09 – «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αξιοποιείται από ηλιοθερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής όπως περιγράφονται στις περιπτώσεις (ε) και (στ) του πίνακα της παραγράφου 1 (β) του άρθρου 13 του νόμου 3468/06».

(6). Στο άρθρο 20 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

Νέα παράγραφος στο άρθρο 20

«Επενδυτικά σχέδια, που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, κατά τις διατάξεις του ν.1892/90 και 2601/98,  από  Ανώνυμες Εταιρίες στις οποίες μέτοχοι είναι αφενός Δήμοι με ποσοστό άνω του 51 % και αφετέρου άλλες Α.Ε. ή ΕΠΕ ελεγχόμενες από το Δημόσιο, τα οποία υλοποιήθηκαν εξολοκλήρου και επιδοτήθηκαν κατά ένα ποσοστό μόνο της εγκεκριμένης επιχορήγησης αλλά δεν λειτούργησαν επιχειρηματικά, θεωρούνται ολοκληρωμένα χωρίς κανένα δικαίωμα αναζήτησης από το φορέα του υπολοίπου ποσοστού της επιδότησης. Τυχόν ανακλητικές αποφάσεις για την υπαγωγή τους στους αναπτυξιακούς νόμους λογίζονται ως μη εκδοθείσες».

(7). Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 διαγράφεται.

(8). Στο άρθρο 20 προστίθεται νέα  παράγραφος  ως εξής:

Η παράγραφος 7 του άρθρου 241 του ν. 4072/2012 αντικαθίσταται  ως εξής: «7. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παράγραφος 1 περίπτωση α υποπερίπτωση αα΄ του ν.3908/2011 (Α΄8) τροποποιείται ως ακολούθως:
Αα. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι ειδικές δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το (60%) του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά το 10%»

(9). Στο άρθρο 20 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:

«α. Κτίσματα, εγκαταστάσεις και κατασκευές οι οποίες έχουν τακτοποιηθεί βάσει του Ν. 4014/11, δύνανται να υπαχθούν σε Επενδυτικό νόμο και να επιχορηγηθούν. Προϋπόθεση για την καταβολή των δόσεων της επιχορήγησης αποτελεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίησης τους βάσει του Ν.4014/11 και η ολοσχερής εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου.
β. Κτίσματα, εγκαταστάσεις και κατασκευές που έχουν υπαχθεί σε Επενδυτικό νόμο και έχουν υλοποιήσει τις προβλεπόμενες από τον Επενδυτικό Σχέδιο οικοδομικές εργασίες ή μέρος αυτών (ανέγερση, εκσυγχρονισμός, αλλαγή χρήσης, επισκευές, κ.λπ) χωρίς τις απαιτούμενες οικοδομικές άδειες ή άδειες μικρής κλίμακας, δύνανται να επιχορηγηθούν με την προϋπόθεση ότι πριν τη καταβολή των δόσεων της επιχορήγησης θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία τακτοποίησης τους βάσει του Ν. 4014/11 και θα έχει ολοσχερώς εξοφληθεί το προβλεπόμενο ενιαίο ειδικό πρόστιμο.
γ. Για αυθαίρετα κτίσματα, εγκαταστάσεις και κατασκευές οι οποίες αποτελούν τμήμα παραγωγικής μονάδας, η οποία έχει υπαχθεί ή πρόκειται να υπαχθεί σε Αναπτυξιακό Νόμο, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στο Επενδυτικό σχέδιο , οφείλει ο επενδυτής πριν τη καταβολή των δόσεων της επιχορήγησης να υποβάλλει δήλωση υπαγωγής τους στο Ν. 4014/11 και να έχει τηρήσει τα προβλεπόμενα για τη καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου.»

(10). Στο άρθρο 20 τροποποιείται η παρ 4  και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

Στην παρ. 4 του άρθρου 20 που αντικαθιστά την υποπερίπτωση ζα΄ της περίπτωσης ζ΄ της παρ 3 του άρθρου 2 του ν. 3908/11 και συγκεκριμένα στην περίπτωση αα η φράση: «τριών (3*) αστέρων» αντικαθίσταται από τη φράση: «δύο (2*) αστέρων»  και
στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται η φράση:
καθώς και επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό και επεκτάσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων ιδιαίτερα όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια με τη μορφή δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας»

(11). Στην παρ. 19 του άρθρου 20 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
Για την τεκμηρίωση κάλυψης της ιδίας συμμετοχής των προσωπικών εταιρειών ( Ο.Ε και Ε.Ε) στα επενδυτικά σχέδια που ήδη έχουν ενταχθεί και υλοποιηθεί εκτός από το αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού της  αύξησης σε καταθετικό λογαριασμό, εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί κίνηση τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, από την οποία θα προκύπτει η ύπαρξη του ποσού της αύξησης ή κίνηση των προσωπικών λογαριασμών των εταίρων από τις οποίες προκύπτει η ύπαρξη του απαιτούμενου ποσού της αύξησης συνοδευόμενη από υπεύθυνες δηλώσεις των εταίρων ότι τα ποσά αυτά διατέθηκαν για την εξόφληση των παραστατικών της επένδυσης.   

(12).                                                   Νέο άρθρο…

Στο άρθρο 8 παρ.5 του ν.3908/11 στις προβλεπόμενες μορφές επιχειρήσεων προστίθενται:
Στην έννοια της εμπορικής εταιρείας οι ΙΚΕ και οι ΑΕ των Δήμων.
Στην έννοια του συνεταιρισμού οι Κοιν.ΣΕπ του ν.4019/11 καθώς και οι ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) και οι συνεταιριστικές εταιρείες (ΣΕ) του ν. 4015/11
Το όριο της παρ.5 δ του άρθρου 8 του ν.3908/11 των 300.000 ευρώ αυξάνεται σε 500.000 ευρώ.

(13).                      Νέο άρθρο…

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι κατευθύνσεις για την σύνταξη οδηγού από την Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων, εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση του νόμου,,  με πρότυπα ευλόγου κόστους προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα