Skip links

Νομοθετικές ρυθμίσεις για το “Βοήθεια στο Σπίτι” 25/09/2013

Κατατέθηκαν από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  και συζητούνται αύριο στη Βουλή οι νομοθετικές ρυθμίσεις για το πρόγραμμα «Βοή¬θεια στο Σπίτι» στην τροπολογία 828/6 με την οποία το πρόγραμμα συνεχίζεται, μετε¬ξελίσσεται  και διευρύνεται.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στα δώδεκα (12) και πλέον χρόνια της λειτουρ¬γίας του έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους και έχει αναδειχθεί ως ένας σημαντικός και χρήσιμος θεσμός στον τομέα του κοινωνικού κράτους.

Το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αξιολογώντας τις αυξημέ¬νες ανάγκες για κατ’ οίκον φροντίδα σε κατηγορίες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν έν¬τονα προβλήματα και χρήζουν στήριξης, προώθησε όχι μόνο τη συνέχιση του προγ¬ράμματος αλλά και τη μετεξέλιξη και διεύρυνσή του ώστε να καταστεί περισσότερο απο¬τελεσματικό για τους αδύναμους που έχουν ανάγκη τη στήριξη στο σπίτι, σε κάθε χω¬ριό και σε κάθε γειτονιά,  με καλύτερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.

Για το σκοπό αυτό, τόσο  ο υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, κ. Γιάννης Βρούτσης, όσο και ο υφυπουργός, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου συνεργάστη¬καν με τα υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας και Οικονομικών.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση προσ¬φέρει υπηρεσίες στους δικαιούχους τριών επιμέρους προγραμμάτων:
α) «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων»,
β) «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα»,
γ) «Κατ’ οίκον Νοσηλεία».

Οι υπηρεσίες αφορούν κυρίως σε:
•    συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
•    ιατρική φροντίδα
•    νοσηλευτική μέριμνα, φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία
•    οικιακή βοήθεια
•    ενημέρωση των εξυπηρετουμένων για τα δικαιώματα τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
•    μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών και
•    συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες, κλπ

Τα τρία επιμέρους προγράμματα

    Το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» θεσμοθετήθηκε με το άρ¬θρο 138 του ν. 4052/12 αφορά την παροχή υπηρεσιών στους συνταξιούχους όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του δημοσίου που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί.
    Το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» που θεσμοθετείται για πρώτη φορά, με σκοπό την κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων στην κατοικία τους,  ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοι¬νωνικού αποκλεισμού.
    Το πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Νοσηλεία» θεσμοθετείται σε συνεργασία με το Υπο¬υργείο Υγείας με σκοπό την υποστήριξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την μετανοσοκομειακή νοσηλεία και ανάρρωση του ασθενούς στο δικό του χώρο συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην απελευθέρωση νοσοκομειακών κλινών για να χρησιμοποιηθούν από εκείνους που τις έχουν περισσότερο ανάγκη.
Το πρόγραμμα «κατ’ οίκον Νοσηλεία» θα εφαρμοστεί κατ’ αρχήν πιλοτικά.

 Υλοποίηση Προγράμματος

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί για το διάστημα μέχρι 30-09-2014 με προγραμματική σύμβαση μεταξύ των υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσω¬τερικών, του ΙΚΑ-ETAM και της  ΕΕΤΑΑ.
Στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1-10-2013 έως 31-03-2014 θα γίνει πλή¬ρης καταγραφή των ωφελούμενων ανά κατηγορία που εξυπηρετούνται σε κάθε δήμο, σε ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο, εκτός των άλλων, θα εμφαίνεται η ιδιότητα με την οποία μετέχει στο πρόγραμμα ο ωφελούμενος π.χ. ωφελούμενος του «Κατ’ οί¬κον Φροντίδα Συνταξιούχων» ή του «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» ή του «Κατ’ οίκον Νοσηλεία»  κ.λ.π. Η διαδικασία καταγραφής, η τήρηση και η επικαιρο¬ποίηση του μητρώου θα περιγράφονται  στην προγραμματική σύμβαση.

Μετά την 30η Σεπτεμβρίου του 2014

Οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα που θα αποφασίσουν ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και μετά την 30η Σεπ¬τεμβρίου 2014 δύνανται μετά την 1-06-2014, να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση με τα Υπουργεία Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και Υγείας, του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και της ΕΕΤΑΑ για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων του «Κατ’ Οί¬κον Φροντίδα Συνταξιούχων», των δικαιούχων του νέου προγράμματος «Κατ’ οί¬κον Κοινωνική Φροντίδα» ηλικιωμένων ανασφάλιστων και ΑμεΑ οικονομικά αδυνά¬των πολιτών, καθώς και δικαιούχων του «Κατ’ οίκον Νοσηλείας».  
Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2014 στο παρα¬πάνω πλαίσιο θα καθοριστεί με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και Υγείας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα λειτουργήσει ολοκληρωμένο σύστημα για την παρα¬κολούθηση και την διοίκηση του
–    για υποστήριξη των διαδικασιών
–    παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος ανά δήμο και δομή
–    αποτύπωση των παρεχομένων υπηρεσιών ανά επιμέρους πρόγραμμα και ωφελού¬μενο
–    Στατιστικά στοιχεία και δείκτες απόδοσης του προγράμματος κλπ

Ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου δήλωσε τα εξής:
 
«Με την πρωτοβουλία συνέχισης και αναβάθμισης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», ενισχύουμε την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας προσφέροντας στή¬ριξη και συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη, σε κάθε γειτονιά της πόλης  και σε κάθε χωριό.
Συνεργαζόμαστε με την αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς παροχής κοινωνικών υπηρε¬σιών και τους εργαζόμενους ώστε τα πρόγραμμα να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό, ικανό να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες για κατ’ οίκον κοινωνική φροντίδα».

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα