Skip links

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟ

Τους τελευταίους εννέα μήνες, έχουν γίνει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις σε ότι αφορά τα θέματα της αρμοδιότητας του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Βασίλη Κεγκέρογλου. Στην αρμοδιότητα του Υφυπουργού όπως αυτό προβλέπεται από το ΦΕΚ 1673/2010, Τεύχος Β, εντάσσονται:
 
Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλειο Κεγκέρογλου αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων:
α) της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας,
β) της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή,
γ) της εποπτείας
αα) του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) και
ββ) της εταιρίας «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.»

Πιο αναλυτικά:

α) Για την Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας:

Υλοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα Εθνική Στρατηγική για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία. Η διαδικασία ξεκίνησε από τον προηγούμενο αρμόδιο Υπουργό τον κ. Λοβέρδο.

Η πρώτη φάση κωδικοποίησης νόμων και θεμελιωδών κανονιστικών πράξεων έχει ήδη ολοκληρωθεί με την ψήφιση του Νόμου 3850 του 2010 και πλέον είμαστε στην θέση να ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε και η δεύτερη φάση και έτσι ολοκληρώθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασίας.

Η στρατηγική παρουσιάστηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Κεγκέρογλου στη Βουλή και πιο συγκεκριμένα στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ήδη από τις 17.05.2011.


Σε ότι αφορά τους βασικούς άξονες της Εθνικής Στρατηγικής, αυτοί είναι:
1. Η απλούστευση και την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου
2. Η ενίσχυση εφαρμογής της νομοθεσίας με την συνδρομή του Σ.Ε.Π.Ε.
3. Η διαμόρφωση και προώθηση της κουλτούρας πρόληψης.
4. Η κατάρτιση των εμπλεκομένων μερών με την υγεία και την ασφάλεια.
5. Η διαχείριση της πληροφόρησης.
6. Η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
7. Η ενσωμάτωση της υγείας και της ασφάλειας στην εκπαίδευση.
8. Η ενθάρρυνση της επιστημονικής προόδου και έρευνας για την αντιμετώπιση νέων κινδύνων.
9. Η ενδυνάμωση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων.
10. Η ενίσχυση των συνεργασιών.

Να σημειωθεί ότι οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας αναμένεται να ενισχυθούν με την ψήφιση του νέου Νόμου για το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.). Ενδεικτικά αναφέρεται το δεύτερο άρθρο του Νομοσχεδίου στο οποίο και προβλέπονται ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Γενικής Διεύθυνσης.

Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση, διοργανώνει ημερίδες ενημερωτικού χαρακτήρα σε πολλές Ελληνικές πόλεις, εκδίδει σημαντικό αριθμό εγχειριδίων για πληροφόρηση για τις συνθήκες εργασίας και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια κα την Υγεία στην Εργασία ο οποίος εδρεύει στο Μπιλμπάο της Ισπανίας.

Επιπρόσθετα, στα τέλη Απριλίου υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία ( EU – OSHA), για μια σειρά δράσεων. Οι δράσεις αυτές ομαδοποιούνται στις ακόλουθες  (4) τέσσερις βασικές κατηγορίες:

α) Δράσεις δικτύωσης με άλλους αρμόδιους φορείς  σε  εθνικό και  ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίστοιχα, το Εθνικό Δίκτυο Πληροφόρησης σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού και συμμετοχής στις εργασίες και τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού.
β) Δράσεις  συμβουλευτικής, με συμμετοχή  στις  υπό εκπόνηση έρευνες και  μελέτες και ανταλλαγής σχετικών στοιχείων, πληροφοριών, εμπειριών και γνώσεων,
γ) Δράσεις διαχείρισης  των ιστοσελίδων  του  Εθνικού Εστιακού Πόλου στο Διαδίκτυο, για την ηλεκτρονική πληροφόρηση των πολιτών σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και
δ) Δράσεις ευαισθητοποίησης,  ενημέρωσης  και  πληροφόρησης  των πολιτών για καίρια θέματα σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, των εργοδοτών, των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, όλων όσοι ασχολούνται με την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία καθώς και του γενικού πληθυσμού.

Ακόμα, ο Υφυπουργός υπέγραψε στις αρχές Ιουνίου αποφάσεις έγκρισης εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης εργοδοτών Β’ και Γ’ κατηγορίας και εργαζομένων καθώς και τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ-ΤΕΙ (Α’ εξαμήνου 2011).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πραγματοποιούνται 50 προγράμματα με την συμμετοχή περίπου 1.300 επιχειρήσεων Β και Γ κατηγορίας που απασχολούν συνολικά 9.000 εργαζόμενους.   

Τέλος, σε διμερείς συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδας Βασίλη Κεγκέρογλου και του αντίστοιχου Γερμανού Υφυπουργού κ. Storm στο Βερολίνο το διήμερο 16 – 17 Μαρτίου 2011, συμφωνήθηκε η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο κρατών σε ότι αφορά θέματα που άπτονται της Υγιεινής και της Ασφάλειας στην Εργασία.

Ήδη, ο κ Κεγκέρογλου έχει αναθέσει στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες την διερεύνηση της φύσης της συνεργασίας καθώς και τις τεχνικές λεπτομέρειες με το χρονοδιάγραμμα να έχει καθοριστεί για τα τέλη Μαίου σε ότι αφορά την έναρξη της ανταλλαγής των πληροφοριών.

β) Για την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή:

Σημαντική είναι και η προσπάθεια που γίνεται εκ μέρους του Υπουργείου για την στήριξη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Με το ν. 3869, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στους καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη απέναντι στις σε ένα ή και περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα και αποδεδειγμένη αδυναμία αποπληρωμής τους, να έρθουν σε συμβιβασμό με το ή με τα πιστωτικά ιδρύματα. Στην περίπτωση μάλιστα που το πιστωτικό ή τα πιστωτικά ιδρύματα δεν αποδεχτούν την πρόταση του υπερχρεωμένου νοικοκυριού για εξωδικαστικό συμβιβασμό, δίνεται η δυνατότητα από τις 4 Ιανουαρίου για προσφυγή στο Ειρηνοδικείο, το οποίο και θα ορίσει τον τρόπο και το ποσό για τον συμβιβασμό.

Από τις 15 Απριλίου, ο καταναλωτής έχει δωρεάν παροχή νομικής βοήθειας από το δίκτυο των δικηγόρων που λειτουργεί στο σύνολο της χώρας πλην του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή έχουν ήδη ανταποκριθεί τριάντα οκτώ δικηγορικοί σύλλογοι και τριάντα επτά ενώσεις καταναλωτών από όλη τη χώρα. Δικηγόροι-μέλη των δικηγορικών συλλόγων που συμμετέχουν στο δίκτυο και ενώσεις καταναλωτών με ειδικό επιστημονικό προσωπικό (δικηγόροι-οικονομολόγοι) αναλαμβάνουν την παροχή συνδρομής στους υπερχρεωμένους οφειλέτες που απευθύνονται σε αυτούς.

Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (www.efpolis.gr) οι υπερχρεωμένοι οφειλέτες μπορούν να βρουν, και με βάση τον τόπο της κατοικίας τους, αναλυτικές πληροφορίες για τους δικηγορικούς συλλόγους και τις ενώσεις καταναλωτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η σχετική κατάσταση θα ενημερώνεται με τις νέες συμμετοχές που  θα δηλώνονται. 

Το καινούργιο έτος, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλης Κεγκέρογλου υπέγραψε τρεις πολύ σημαντικές Υπουργικές Αποφάσεις που ενισχύουν την προστασία των καταναλωτών.

Με την πρώτη, προστατεύονται οι  καταναλωτές από οκτώ αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές των Τραπεζών, οι οποίες έχουν κριθεί αμετάκλητα καταχρηστικές από την Δικαιοσύνη (ΦΕΚ 21, Τεύχος Β, 18 Ιανουαρίου 2011).

Με την δεύτερη προστατεύονται οι καταναλωτές από τα μονομερείς και απροειδοποίητες αυξομειώσεις των ασφαλίστρων νοσηλείας στα ασφαλιστικά συμβόλαια που συνάπτουν με τις ασφαλιστικές εταιρείες (ΦΕΚ 292, Τεύχος Β, 22 Φεβρουαρίου 2011). Να σημειωθεί ότι και για την περίπτωση αυτή έχει υπάρξει αμετάκλητη απόφαση της Δικαιοσύνης που χαρακτηρίζει ανάλογες πρακτικές ως καταχρηστικές.

Με την τρίτη που αποτελεί και ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας, δίνεται οριστική λύση για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής αυτών (ΦΕΚ 295, Τεύχος Β, 22 Φεβρουαρίου 2011).

Ήδη από την τρέχουσα εβδομάδα και μετά από πρωτοβουλία του Υφυπουργού, έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τον καθορισμό προϋποθέσεων για τη χρήση περιβαλλοντικών ισχυρισμών σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες.

Βασικός στόχος της προωθούμενης ΚΥΑ είναι η προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικούς, ανακριβείς ή ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς που έχουν ως αποτέλεσμα να χάνουν οι καταναλωτές την εμπιστοσύνη τους σε οποιοδήποτε περιβαλλοντικό ισχυρισμό. Παράλληλα, διασφαλίζεται ο θεμιτός και υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, έχουν επεξεργαστεί και αναμένεται να ψηφιστούν μέχρι και το τέλος του έτους μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η προστασία των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα:

i) Σχέδιο νόμου για την ενδυνάμωση της προστασίας των καταναλωτών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Με το σχέδιο νόμου τροποποιείται  ο ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, ενδυναμώνεται η προστασία τους με τη διεύρυνση των ουσιαστικών δικαιωμάτων τους, τη βελτίωση των προϋποθέσεων επιβολής των αξιώσεων τους, την ενίσχυση και προαγωγή του καταναλωτικού κινήματος, την αναβάθμιση του φιλικού διακανονισμού στις καταναλωτικές διαφορές και την αναδιοργάνωση του συστήματος επιβολής των διοικητικών  κυρώσεων. 

Παράλληλα, με σκοπό την ενίσχυση του ανταγωνισμού, προστατεύονται και οι επιχειρήσεις που ανταγωνιστές  που παραβιάζουν τις διατάξεις του ανταγωνισμού, ακολουθούν  αθέμιτες πρακτικές ή εκμεταλλεύονται τη διαπραγματευτική τους ισχύ για να επιβάλλουν σε αυτές άδικους όρους συνεργασίας.

ii) Σχέδιο νόμου για την εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς.

    Με το σχέδιο νόμου αναμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς με την ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας στην προώθηση και παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών και επιδιώκεται μία δικαιότερη κατανομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ανάμεσα στα εμπλεκόμενα στη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης μέρη.

iii) Σχέδιο νόμου για την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες εισπρακτικές.

Το σχέδιο νόμου τροποποιεί και συμπληρώνει τον ν. 3758/2009 για τις «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις» (εισπρακτικές εταιρείες) και αναμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των οφειλετών από αθέμιτες εισπρακτικές μεθοδεύσεις.

Ο ν. 3758/2009 αποτέλεσε ένα πρώτο, πλην όμως άτολμο, βήμα για την προστασία της προσωπικής σφαίρας και της προσωπικότητας του πολίτη από τις  πρακτικές παρενόχλησης των λεγόμενων εισπρακτικών εταιρειών.  Ο νόμος αυτός οριοθέτησε ορθά το ρόλο των εταιρειών που επικοινωνούν για λογαριασμό των δανειστών με τους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων  για να διευκολύνουν την είσπραξή τους αποκλειστικά στην ενημέρωση των οφειλετών, περιγράφοντας αυτές ως «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις». Οι εταιρείες αυτές οφείλουν να έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την εξώδικη ενημέρωση των καταναλωτών και υποχρεώνονται να εγγράφονται σε σχετικό Μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.

 Ωστόσο, ο παραπάνω νόμος δεν εμπεριέχει επαρκείς κανόνες που να διασφαλίζουν ότι η λειτουργία των παραπάνω εταιρειών κινείται στο πλαίσιο  του καταστατικού τους σκοπού και αναπτύσσεται  με σεβασμό στην προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των πολιτών. Αντιθέτως, με τις πρακτικές που επιτρέπει ο παραπάνω νόμος ο χαρακτηρισμός των εταιρειών αυτών ως «εταιρειών ενημέρωσης» αποδεικνύεται συχνά ψευδεπίγραφος.

Πράγματι, οι περιορισμοί που έχουν τεθεί από τον ν. 3758/2009  ως προς τη συχνότητα των τηλεφωνικών επικοινωνιών  δεν είναι  ικανοποιητικοί, καθώς το ισχύον καθεστώς επιτρέπει την όχληση του οφειλέτη κάθε δεύτερη ημέρα, πράγμα που   προδήλως  δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από το σκοπό της  ενημέρωσης. Εξάλλου, οι διατάξεις  που απαγορεύουν διάφορες πρακτικές ως αθέμιτες ή παραπλανητικές είναι προδήλως ελλιπείς  για να προστατεύσουν την  ιδιωτική σφαίρα του οφειλέτη.

Περαιτέρω, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου συμπεριφορές εισπρακτικών παρενοχλήσεων που εκδηλώνονται από τους ίδιους τους δανειστές, ενώ δεν υπάγονται στις αυστηρές διοικητικές κυρώσεις του νόμου άλλες εταιρείες που μολονότι δεν έχουν συσταθεί με τον παραπάνω  αποκλειστικό σκοπό ως «εταιρείες ενημέρωσης» και δεν έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο επιδίδονται σε παρόμοιες πρακτικές.  Εξάλλου, ουδεμία  ρύθμιση ή πρόβλεψη κυρώσεων υφίσταται  για τις οχλήσεις που ακολουθούν από οποιονδήποτε μετά την έναρξη των δικαστικών διαδικασιών ή της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Τέλος,  ένα σημαντικό έλλειμμα προστασίας προκύπτει από το γεγονός ότι στο ισχύον καθεστώς  δεν μπορεί να ελεγχθεί το περιεχόμενο της επικοινωνίας και δεν προβλέπονται  για την ασκούσα την εποπτεία αρχή, τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή,    αρμοδιότητες και μέσα έρευνας  που να καθιστούν εφικτό τον έλεγχο των παραβιάσεων.

Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι ο υφιστάμενος νόμος  παρουσιάζει  σημαντικές παραλείψεις που τον καθιστούν στην πράξη  ανεφάρμοστο και αναποτελεσματικό για την αντιμετώπιση και πρόληψη  των αθέμιτων εισπρακτικών μεθοδεύσεων.  Περιορίζεται κατά βάση  σε έναν έλεγχο τυπικών προϋποθέσεων εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών. Με το παρόν σχέδιο νόμου πραγματοποιείται γι’ αυτό μία ριζική αναμόρφωση του ισχύοντος καθεστώτος, με σκοπό την ουσιαστική και  αποτελεσματική προστασία  της ιδιωτικής σφαίρας και της προσωπικότητας του πολίτη. 

iv) Ίδρυση φορέα συγκριτικών δοκιμών προϊόντων και υπηρεσιών (σε συνεργασία με Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). Σε εξέλιξη εργασίες για την ένταξη στο ΕΣΠΑ.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.), διαπιστώνοντας την ανάγκη σφαιρικής και  αντικειμενικής πληροφόρησης των καταναλωτών, που απορρέει από την υπερπροσφορά προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται στην αγορά, αποφάσισαν να συνεργαστούν για την οργάνωση ενός νέου τομέα δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ΕΛΟΤ που στόχο  θα έχει  την ενίσχυση της δυνατότητας των καταναλωτών να επιλέγουν συνειδητά από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τους προσφέρονται αυτά που ανταποκρίνονται περισσότερο στις απαιτήσεις, τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις τους.

Αποστολή του τομέα, που παρακάτω αναφέρεται ως ΕΛΟΤtest,  θα είναι η ενημέρωση των καταναλωτών ως προς τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων και υπηρεσιών ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να αξιολογούν, να συγκρίνουν   και να επιλέγουν αυτά με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εισοδήματός τους. Ο ΕΛΟΤtest θα προβαίνει σε συγκριτική εξέταση των προϊόντων και των υπηρεσιών και θα δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών του, προκειμένου να τα λαμβάνουν υπόψη τους οι καταναλωτές πριν από τη προμήθεια ενός προϊόντος ή πριν από τη χρήση μιας υπηρεσίας. Θα πραγματοποιεί περαιτέρω έρευνες και μελέτες σε θέματα αγοράς και κατανάλωσης και θα οργανώνει δράσεις με σκοπό την πληροφόρηση,  την επιμόρφωση και την εκπαίδευση των καταναλωτών.

Η δράση του ΕΛΟΤtest θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία του Έλληνα καταναλωτή στην προσπάθειά του να επιλέγει προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες και προτιμήσεις του. Παράλληλα, μέσα από τα αποτελέσματα των ερευνών θα ασκείται επιρροή τόσο σε παραγωγούς όσο και σε κατασκευαστές και διανομείς προϊόντων και παρόχους υπηρεσιών για τη βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουν στους καταναλωτές με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας της αγοράς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

   
γ) Για τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας:

Δανειοδοτικό Πρόγραμμα

Με την Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ1146/Β/29/07/10) διακόπηκε η παραλαβή αιτήσεων χορήγησης δανείων από τα δανειοδοτικά προγράμματα του ΟΕΚ για το διάστημα 09/07/2010 έως 31/12/2010. Η απόφαση αυτή παρατάθηκε μέχρι και την 31η Μαΐου με αποφάσεις του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς η οικονομική κατάσταση του Οργανισμού δεν επέτρεπε  την έναρξη αυτών.

Σήμερα, ο ΟΕΚ προχωράει στην επεξεργασία των νέων δανειοδοτικών προγραμμάτων ώστε αυτά να καταστούν έτοιμα εντός του καλοκαιριού και να ξεκινήσει η υλοποίηση τους εν συνεχεία. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι τα νέα δανειοδοτικά προγράμματα θα είναι σαφώς μειωμένα σε ότι αφορά το οικονομικό τους σκέλος, προσανατολισμένα στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών των δικαιούχων, στον καλύτερο έλεγχο και των αποκλεισμό όσων παράτυπα και παράνομα λάμβαναν επιδοτήσεις.

Πρόγραμμα Επιδότησης Ενοικίου

Με δέσμευσή του για σταδιακή επανέναρξη των προγραμμάτων, ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κος Β. Κεγκέρογλου και ο Υφυπουργός Οικονομικών κος Σαχινίδης, με την με αριθ. πρωτ. 4510/204 ΚΥΑ ενέκριναν το πρόγραμμα χορήγησης επιδότησης ενοικίου, καθορίστηκαν  οι κατηγορίες δικαιούχων και εγκρίθηκαν τα ποσά επιδότησης ενοικίου. Επίσης με Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 373/β/09-03-2011) καθορίστηκαν οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την συμμετοχή των δικαιούχων του ΟΕΚ (πίνακας1)

Το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου 2010 και έχει ως έτος αναφοράς το 2009. Με τα νέα κριτήρια που έχουν τεθεί δύναται να μειωθούν οι δικαιούχοι. Βασικό στόχος της πολύμηνης προετοιμασία του προγράμματος είναι η εξορθολογικοποίηση και η αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων ώστε μέσα από αυτή την διαδικασία να μπορέσει και ο Οργανισμός και το Ελληνικό Δημόσιο να εξοικονομήσει οικονομικούς πόρους, απαραίτητους για την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλεται για την βελτίωση των οικονομικών δεδομένων. Τα αντικειμενικά κριτήρια που καθορίστηκαν είχαν ως κύριο στόχο τόσο την αρωγή των ιδιαίτερα ευπαθών κοινωνικών ομάδων αλλά και την δυνατότητα του οργανισμού να ανταπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις. Το προσδοκώμενο ποσό ξεπερνάει ετησίως τα 70 εκατομμύρια €.

Κατασκευαστικό και Μελετητικό Πρόγραμμα

Παράλληλα και πέρα του προγράμματος επιδότησης ενοικίου, ξεκίνησε το κατασκευαστικό και μελετητικό πρόγραμμα με έναρξη δημοπρατήσεων από τον Ιανουάριο 2011. Οι νέες μελέτες έχουν γίνει με νέες, σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και με ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου υλοποίησης.

Ήδη παραδόθηκαν 246 εργατικές κατοικίες σε δικαιούχους του ΟΕΚ στο συγκρότημα Γιάννουλη στην Λάρισα και κατά το μήνα Μάη προχώρησε σειρά παραδόσεων και κληρώσεων κατοικιών.
Πιο συγκεκριμένα:

Α/Α    ΟΙΚΙΣΜΟΣ    ΚΑΤ    ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1    Νεάπολη Λασιθίου    21    Παράδοση     13 Μαίου 2011
2    Πέραμα Ρεθύμνου    40     Κλήρωση    14 Μαίου 2011

3    Καρλόβασι Σάμου    12    Παράδοση    26 Μαίου 2011
4    Γουμένισσα    16    Παράδοση    27 Μαίου 2011

5     Νιγρίτα Σερρών    28    Κλήρωση    27 Μαίου 2011
6    Ελευθερούπολη Καβάλας    24    Κλήρωση    28 Μαίου 2011

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων οφειλών

Ταυτόχρονα, δικαιούχοι του οργανισμού στους οποίους είχε χορηγηθεί δάνειο ή κατοικία από τον ΟΕΚ και σήμερα αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, με επιστολή του ο Οργανισμός, έχει ήδη ενημερώσει για τις ληξιπρόθεσμες αυτές οφειλές, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011 και είναι υπό επεξεργασία οι προϋποθέσεις ρύθμισής τους.

δ) Για την «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.»
    
Η Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. (ΕΚΑΕ) είναι ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και έχει ως μοναδικό μέτοχο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η Εταιρεία συστήθηκε με τον Ν. 2956/2001, αναλαμβάνοντας την εφαρμογή προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Στο πλαίσιο αυτό:

•Λειτούργησε, έως το 2007, προγράμματα Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης στα 28 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που διέθετε η Εταιρεία σε δομές του ΟΑΕΔ

•Υλοποίησε πανελλαδικά μεγάλο αριθμό προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καταρτίζοντας χιλιάδες ανέργους και άνεργες, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

•Ανέπτυξε δράσεις κατάρτισης με πόρους ΛΑΕΚ, ανέργων και απολυμένων (ΛΑΕΚ 1-25), καθώς και εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%)

•Ορίστηκε, από το 2002 μέχρι και το 2007, Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Κοινοτικού Προγράμματος Leonardo Da Vinci, του οποίου η διαχείριση και υποστήριξη επιτεύχθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το εποπτεύον Υπουργείο προγράμματα δράσης

•Από την ίδρυσή της μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2010, η Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε., λειτούργησε εξειδικευμένη σχολή για άτομα με αναπηρίες, το ΚΕΚ ΑµεΑ Γαλατσίου, προσφέροντας διετή προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και συνοδευτικές-υποστηρικτικές υπηρεσίες για τους καταρτιζόµενους

Με την Υπουργική Απόφαση 64699/5812/12-09-2008 (ΦΕΚ2059/2008,τ.Β΄), όπως ισχύει, σε εφαρμογή του άρ. 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007, η ΕΚΑΕ ορίστηκε Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για δράσεις που εντάσσονται στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2 (Άξονες Προτεραιότητας 2.1, 2.2 και 2.3) με τίτλο: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων».

Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η Εταιρεία ανέπτυξε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001-2000), για δε την υλοποίηση δράσεων που της έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–2013 έλαβε Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Β’ και Γ’.

Από τις 17 Ιανουαρίου 2011, η Επαγγελματική Κατάρτιση προκήρυξε τρία νέα προγράμματα για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που απασχολούν 1-49 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 80.000.000€. Τα έργα αφορούν δράσεις για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών  επιχειρήσεων μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής:

α) Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού,
β) Σχεδίων αναδιάρθρωσης της κάθε επιχείρησης με συμβουλευτική και κατάρτιση εργαζομένων, με στόχο την ανταπόκριση στις νέες συνθήκες εργασίας που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

Να σημειωθεί ότι τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και εντάσσονται στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων», Κατηγορία Παρεμβάσεων 2, Δράση 1.

Πιο συγκεκριμένα, με την Πρόσκληση Α’ καλούνται από το Δικαιούχο ΕΚΑΕ οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς να συντάξουν και να υποβάλλουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε επίπεδο Νομού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (1-49 ατόμων), που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β’.

Στην Πρόσκληση Β’ (ΦΕΚ 1658/18-10-2010) καλούνται από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέλη των Κλαδικών Φορέων, που θα συμμετέχουν στην Πρόκληση Α’, να υποβάλλουν φάκελο υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο Κλαδικός Φορέας.

Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 1-19 άτομα συμμετέχουν υποχρεωτικά μέσω του Κλαδικού τους Φορέα, ενώ οι επιχειρήσεις με προσωπικό 20-49 άτομα θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής, είτε μέσω του Κλαδικού τους Φορέα, είτε αυτοτελώς με την Πρόσκληση Γ’.

Στην Πρόσκληση Γ’ (ΦΕΚ 1659/18-10-2010) θα κληθούν από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Επιχειρήσεις 20-49 ατόμων, που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού τους Φορέα (Πρόσκληση Β’) και επιθυμούν να υποβάλλουν αυτοτελώς Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής.

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα ως άνω έργα, είχε καθορισθεί μέχρι τις 17 Μαρτίου 2011. Ωστόσο, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος οι ημερομηνίες επαναπροσδιορίστηκαν για τις προσκλήσεις Α΄ και Β΄ για την Δευτέρα 16 Μαΐου 2011 και ώρα 12.00 μεσημβρινή. Σε ότι αφορά την πρόσκληση Γ΄ η καταληκτική ημερομηνία ήταν η Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου 2011 και ώρα 12.00 μεσημβρινή.

    Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αιτήσεων, τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τα  στοιχεία της Ε.Κ.Α.Ε. οι αιτήσεις συμμετοχής είναι οι κάτωθι:
Πρόσκληση Α΄: 668 αιτήσεις κλαδικών φορέων
Πρόσκληση Β΄: 20.955 επιχειρήσεις μέλη ανωτέρω κλαδικών φορέων
Πρόσκληση Γ΄: 827 αιτήσεις επιχειρήσεων 20-49 ατόμων

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα