Skip links

Διευκρινίσεις αναφορικά με τον ν. 3421/2005

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: α) Εξωτερικών κ. Δ. Αβραμόπουλο
                    
 β) Εθνικής Άμυνας κ. Π. Παναγιωτόπουλο    

Δυσμενή σχόλια δημιουργούνται από  την διαφορετική ερμηνεία που δίνουν τα κατά τόπους  Προξενεία στην εφαρμογή του ν.3421/2005 και συγκεκριμένα στο άρθρο 25 παρ.1 και τις  μετέπειτα σχετικές εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, που αφορούν την χορήγηση Προξενικού Πιστοποιητικού ιδιότητας μονίμου κατοίκου εξωτερικού για στρατολογική χρήση.
Ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο  θεωρούνται όσοι πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Έχουν κύρια και μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό για ένδεκα τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ήπερισσότερες χώρες.
β. Έχουν βιοποριστική εγκατάσταση και κατοικούν στο εξωτερικό για επτά τουλάχιστον συνεχόμενα έτη, σε μία ή περισσότερες χώρες.
Ορισμένα Προξενεία αρνούνται να αναγνωρίσουν ως βιοποριστικά τα χρόνια εργασίας στα οποία ο ενδιαφερόμενος  διατηρεί παράλληλα και την φοιτητική του ιδιότητα ενώ εξ ίσου αναιτιολόγητα ποικίλει το κατώτερο όριο εισοδήματος.
Η σχετική εγκύκλιος του ΓΕΕΘΑ Φ.429.1/57/154053/σ.976/19-6-2006 αναφέρει ότι  η απασχόληση προσμετράται οποτεδήποτε  ‘’φέρει χαρακτηριστικά εργασιακής σχέσης και δεν έχει την μορφή υποτροφίας’’ το οποίο γίνεται δεκτό ως προϋπόθεση βιοπορισμού .
Διαφορετική αντιμετώπιση των προξενείων παρατηρείται και στην έννοια της απόδειξης της ‘’κύριας και μονίμου εγκατάστασης’’ που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να αποδείξουν την ‘’βούληση για σταθερή και μόνιμη εγκατάσταση’’.
Ο Συνήγορος του πολίτη (που σε διάστημα ενός έτους έχει λάβει 18 αναφορές στρατευσίμων σχετικά με την χορήγηση προξενικού πιστοποιητικού ιδιότητας μονίμου κατοίκου εξωτερικού για στρατολογική χρήση)  με το από 3499.06.2.4/25.7.2007 έγγραφό του, εξέθεσε στο ΓΕΕΘΑ το γενικότερο ζήτημα των αποκλίσεων μεταξύ των προξενείων όσον αφορά την επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων, και ζήτησε τις απόψεις του τόσον επί της ουσίας των εκκρεμών ζητημάτων (έννοια και απόδειξη «βιοποριστικής εγκατάστασης», έννοια και απόδειξη «κύριας και μόνιμης εγκατάστασης», αντιμετώπιση της φοιτητικής ιδιότητας ως τεκμηρίου για έλλειψη βούλησης εγκατάστασης, όρια διακριτικής ευχέρειας, αιτιολόγηση της εκτίμησης αποδεικτικών μέσων), όσο και επί του ενδεχομένου εκπόνησης συστηματικών οδηγιών εν αντιθέσει προς τη μέχρι τώρα πρακτική της κοινοποίησης αποσπασματικών απαντήσεων σε ατομικά ερωτήματα.
 Στο ανωτέρω έγγραφο καθίστατο σαφές ότι οι επίμαχες αποκλίσεις δεν αφορούν ζητήματα δεκτικά διαφορετικής κατά τόπον αντιμετώπισης (λ.χ. αλλοδαπής νομοθεσίας, όπως οι προϋποθέσεις χορήγησης αδειών παραμονής, ή πραγματολογικά, όπως το κόστος ζωής), αλλ’ αυτή καθ’ εαυτήν την ερμηνεία του ν. 3421/2005. Ωστόσο η ανταπόκριση του ΓΕΕΘΑ (έγγραφο υπ’αρ. πρωτ. Φ.429.1/49/158250/Σ.1511/19.9.2007) δεν υπήρξε ικανοποιητική, καθ’ όσον όχι μόνον εκτιμά ότι «δεν κρίνεται αναγκαία η έκδοση επιπλέον ερμηνευτικών διαταγών», αλλ’ αναγνωρίζει τις «αποκλίσεις-διαφοροποιήσεις» και τις επιβραβεύει ως απορρέουσες «από τις ιδιαιτερότητες της κάθεχώρας». Εξ ίσου αποθαρρυντική υπήρξε η ανταπόκριση του Υπουργείου Εξωτερικών (έγγραφα υπ’αρ. πρωτ. Φ.791/ΑΣ2415/2.5.2007 & Φ.791/ΑΣ4265/24.7.2007), το οποίο εκτιμά ότι «δεν έχει αρμοδιότητα άμεσης παρέμβασης» επειδή ο νόμος ορίζει ως αρμόδιες «τις ελληνικές προξενικές αρχές» και δεν προβλέπει ρητώς «δυνατότητα ανάμιξης» του Υπουργείου, ως εάν δεν ήταν αυτονόητη η αρμοδιότητα παρέμβασης κάθε Υπουργείου επί των νομικών ζητημάτων τα οποία αντιμετωπίζουν οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του.
Κατόπιν των ανωτέρω αλλά και των αναφερομένων στα συνημμένα έγγραφα,καθίσταται σαφές το έλλειμα ασφάλειας δικαίου κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 25 παρ. 1 του ν. 3421/2005.
Ακόμη κρισιμότερη,όμως παρίσταται η διακινδύνευση της στρατολογικής ισότητας, δηλαδή μιας ρητής συνταγματικής επιταγής. Στον Συνήγορο του Πολίτη, αλλά και στους ίδιους τους στρατεύσιμους του εξωτερικού, είναι ήδη αρκούντως γνωστές οι αξιοσημείωτες αποκλίσεις ανάμεσα στα κατά τόπους προξενεία ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την αποτίμηση αυτών.

Κατόπιν όλων των προαναφερόμενων,

Ερωτάστε κ.κ Υπουργοί,

Αν προτίθεστε να αποστείλετε στα προξενεία εύληπτες οδηγίες για την άμεση διευθέτηση των αναφορών των στρατευσίμων που εκκρεμούν και παράλληλα να προβείτε σε εξειδίκευση των υπαρχουσών εγκυκλίων ή εκδοσης νέων, προκειμένου τα προξενεία να προσαρμόσουν στις επιταγές του ν. 3421/2005 τόσο τη διαδικαστική τους πρακτική, όσο και τα ουσιαστικά τους κριτήρια, προς εξασφάλιση συνθηκών ισότητας και ασφάλειας δικαίου; 

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα