Skip links

«Διετής εκστρατεία για υγιείς και ασφαλείς χώρους εργασίας- Διαχείριση του άγχους»07/04/2014

Oμιλία του υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλη Κεγκέρογλου,  στις Βρυξέλλες, στην εκ¬δήλωση με θέμα  τη  «Διαχείριση του άγχους και των ψυχο¬κοινωνικών κινδύνων στην εργασία».

«Εκ μέρους της τρέχουσας Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και του Υπουρ¬γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας της Ελλάδας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην εκδήλωση αυτή που πραγματοποιείται σήμερα με αφορμή την επί¬σημη έναρξη της νέας πανευρωπαϊκής εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργα¬σίας» 2014-2015.

omilhtes

Κεντρικό θέμα της εκστρατείας αυτής είναι η «Διαχείριση του άγχους και των
ψυ¬χοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία».
Πρόκειται ως γνωστό για τη δίχρονη εκστρατεία που οργανώνει κάθε φορά ο Ευρωπαϊ¬κός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, τη μεγαλύτερη εκστρα¬τεία που πραγματοποιείται στον χώρο της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία αν όχι σε παγκόσμιο επίπεδο τουλάχιστον σε επίπεδο ΕΕ. Η εκστρατεία αυτή υποστηρίζεται ενεργά από:
–    τις Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ,
–    το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–    την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
–    από τους Ευρωπαίους Κοινωνικούς Εταίρους,
ενώ συντονίζεται, σε εθνικό επίπεδο,από το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, με την οργάνωση εκατοντάδων σχετικών δράσεων ενημέρω¬σης και ευαισθητοποίησης σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.
Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το άγχος στην εργασία συγκαταλέγονται σήμερα μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.
Συγκεκριμένα:
    το άγχος είναι το δεύτερο συχνότερο πρόβλημα που σχετίζεται με τις συνθήκες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην Ευρώπη,
    θεωρείται από τους μισούς περίπου ευρωπαίους εργαζόμενους ως σύνηθες φαινό¬μενο στον χώρο εργασίας τους και
    ευθύνεται περίπου για τις μισές χαμένες εργάσιμες ημέρες.

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το εργασιακό άγχος επηρεάζουν σημαντικά:

–    την υγεία των ατόμων στον χώρο εργασίας τους,
–    την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και
–    τις εθνικές οικονομίες των Κρατών-Μελών
αλλά και την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της,
αφού εξαιτίας τους έχει αποδειχθεί ότι προκαλούνται αρνητικά ψυχολογικά, σωματικά, οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα.
Πρόσφατες πανευρωπαϊκές έρευνες, όπως αυτές που διεξάγονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, αναδεικνύουν ως συνήθεις αιτίες του προβλήματος:
–    τον προβληματικό σχεδιασμό, την κακή οργάνωση και διαχείριση της εργασίας, κα¬θώς και
–    το μη υγιές κοινωνικό πλαίσιο της εργασίας,
Σύμφωνα με τις απόψεις των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, ενώ και η πλειοψηφία των διοικητικών στελεχών των επιχειρήσεων που απάντησαν στη σχε¬τική έρευνα εκφράζει ρητά:
–    τις σοβαρές ανησυχίες τους σχετικά με το εργασιακό άγχος στους χώρους εργα¬σίας τους και
–    την έλλειψη θέσπισης εκ μέρους των επιχειρήσεων συγκεκριμένων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του άγχους στην εργα¬σία.
Η νέα πανευρωπαϊκή εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» που επίσημα ξεκινά σήμερα με κεντρικό μήνυμα «Αντιμετωπίστε το άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία», αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αναδειχθεί το θέμα και να προαχθεί στις επιχειρήσεις η ανάγκη να αντιμετωπισθούν άμεσα οι κίνδυνοι αυτοί προς όφελος όλων: εργαζομένων, εργοδοτών και εθνικών οικονομιών και κοινω¬νιών σε όλη την Ευρώπη.

Λαμβάνοντας δε υπόψη την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία και τις ραγδαίες εξελίξεις στον κόσμο της εργασίας, καθίσταται περισσότερο από επιτακτικό σήμερα:
–    να κατανοήσουμε το γεγονός ότι όταν οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το άγχος στην εργασία αντιμετωπίζονται ως οργανωτικό ζήτημα και όχι ως προσωπική αδυναμία,  μπορούν να είναι εξίσου διαχειρίσιμο θέμα με οποιονδήποτε άλλο επαγγελματικό κίνδυνο,
–    να ενημερώσουμε σωστά, να ευαισθητοποιήσουμε και να  προσφέρουμε κατευθυντήριες αρχές, συμβουλές και τεχνική υποστήριξη (με τη διάδοση καλών πρακτικών και αξιόπιστων πρακτικών εργαλείων) προς τους εργοδότες, τα διοικητικά στελέχη, τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους,
–    να προάγουμε την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αυτών στη βάση μιας συστηματικής και συμμετοχικής προσέγγισης  που στηρίζεται στην πρόληψη και ως αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής διαδι¬κασίας εκτίμησης και διαχείρισης όλων των άλλων κινδύνων στο εργασιακό πε¬ριβάλλον.
 

Εκ μέρους της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, της Ελληνικής Πολιτείας και του Ελληνικού Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την αφορμή αυτής της εκδήλωσης θα ήθελα να συγχαρώ τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία:
–    για τη συγκεκριμένη αυτή πρωτοβουλία του,
–    για το σύνολο του σημαντικότατου και πολύχρονου έργου του όσον αφορά στην προαγωγή των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και τη διαμόρφωση και καλλιέργεια παιδείας πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και
–    για τη συνεχή υποστήριξη που προσφέρει αμέριστα στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ και στις αρμόδιες εθνικές αρχές.
Θα ήθελα επίσης κλείνοντας, να εκφράσω την αμέριστη συμπαράστασή μας και τη διά¬θεσή μας να εργαστούμε από κοινού:
–   με την αρμόδια Γενική Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων  και Κοινωνικής Ένταξης,
–   με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων σε πανευρωπαϊκό και εθνικό,
–   με τους επίσημους εταίρους της εκστρατείας σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
–   με το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία,
–   και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς,
για την επίτευξη των στόχων και την επιτυχία της νέας πανευρωπαϊκής εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2014-2015.
Ας θυμηθούμε και ας κάνουμε πράξη και στον χώρο της Ασφάλειας και Υγείας στην Ερ¬γασία το μήνυμα της τρέχουσας Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ:
United we sail further – Ενωμένοι πλέουμε πιο μακριά
Και επιτρέψτε μου να προσθέσω…
Και πιο κοντά στο κοινό μας όραμα για:  «περισσότερο ασφαλείς, υγιείς και παραγωγικούς χώρους εργασίας» σε όλη την Ευρώπη».

Δείτε υλικό από την εκδήλωση στα παρακάτω links:

https://osha.europa.eu/el/teaser/eumanagestress-eu-osha-campaign-calls-on-employers-and-workers-to-tackle-work-related-stress

 http://www.healthy-workplaces.eu/el/news

 


 

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα