Skip links

Δήλωση του Βασίλη Κεγκέρογλου για τις Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας 25/8/2015

Ο υπεύθυνος Τομέα Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής Βασίλης Κεγκέρογλου είχε συνάντηση με εκπροσώπους εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές αντιμετώπισης της Φτώχειας από όλη την Ελλάδα, με αντικείμενο τη συνέχιση της λειτουργίας τους.
Κατά τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων ο κ. Κεγκέρογλου δήλωσε χαρακτηριστικά τα παρακάτω: 
«Οι Κοινωνικές Δομές έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο από το 2012 που συστάθηκαν για τη στήριξη των φτωχών και των αδύναμων, αλλά και των ανθρώπων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Η θέση του ΠΑΣΟΚ όπως είχε αποτυπωθεί με το νομοθετικό έργο και τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές επιλογές, είναι η συνέχιση της λειτουργίας των Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας, στα πλαίσια των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΠΕΠ) και το θεματικό στόχο 9, με τη συνολική διασφαλισμένηχρηματοδότηση 800 εκ. από το Ευρωπ. Κοινωνικό Ταμείο, σε συνέργεια με την υλοποίηση των δράσεων του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους(FEAT, με τη συνολική χρηματοδότηση των 330 εκ. που διασφαλίσαμε τον περασμένο Δεκέμβρη.
Προϋπόθεση για τη συνέχιση των προγραμμάτων που λήγουν στις 30 Σεπτεμβρίου του 2015 αποτελεί η άμεση παράταση λειτουργίας τους, καθώς και των συμβάσεων των εργαζομένων, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ένταξη και χρηματοδότηση τους από τα ΠΕΠ του νέου ΕΣΠΑ.
Καλούμε τους αρμόδιους υπουργούς να λύσουν επιτέλους ένα θέμα και να διασφαλίσουν τη συνέχιση λειτουργίας των Δομών που στηρίζουν τους 118.000 ωφελούμενους με 1112 έμπειρους εργαζόμενους, που πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται».
Ο κ. Κεγκέρογλου αμέσως μετά τη συνάντηση κατέθεσε Αναφορά μέσω Βουλής, προς τον Υπουργό Οικονομίας κ. Σταθάκη, συμπεριλαμβάνοντας το υπόμνημα που επέδωσαν στο Βουλευτή οι εργαζόμενοι. 
*Σημ. Επισυνάπτεται το κείμενο που κατατέθηκε ως Αναφορά
Από: 
Εργαζόμενοι Κοινωνικών Δομών 
Αντιμετώπισης της Φτώχειας 
Θέμα : <<Παράταση προγράμματοςΚοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας με το υφιστάμενο προσωπικό.>>
Αγαπητέ κύριεΚεγκέρογλου 
Οι κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειαςέχουν ξεκινήσει την λειτουργίατους τοΝοέμβριο του2012.Συστάθηκαν μετά από διεκδίκηση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο στήριξης των ευπαθών και κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων που υφίστανται σκληρότερα από το καθένα τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και ύφεσης. Σε 66 Δήμους της χώρας έχουν ιδρυθεί ως σήμερα και λειτουργούν 256 κοινωνικές δομές. Ειδικότερα πρόκειται για 48 κοινωνικά παντοπωλεία , 44 γραφεία διαμεσολάβησης , 41 κοινωνικά φαρμακεία,28 δημοτικοί λαχανόκηποι , 38 δομές παροχής συσσιτίων , 38 τράπεζες χρόνου , 13 κέντραημερήσιας υποδοχής αστέγων και 6 υπνωτήρια. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν 47 Εταιρικά κοινωνικά σχήματα, 66 Δήμοι , 51 Μ.Κ.Ο , 10 νομικά πρόσωπα Ο.Τ.Α , 16 φορείς του δημοσίου τομέα και 23 του ιδιωτικού τομέα
Ειδικότερα από το Νοέμβριο του 2012 ως το Μάιοτου 2014 (18 πρώτοι μήνες του έργου) πέρασαν από τα γραφεία διαμεσολάβησης 45.000 άτομα,τα οποία είχαν άμεση πληροφόρηση και παραπέμφθηκαν σεκάποιο άλλη δομή καθώς επίσης διασυνδέθηκαν με φορείς που αφορούν την υγεία και εργασία τους (ΟΑΕΔ, νοσοκομεία, κοιν. φαρμακεία κτλ.) Οι ωφελούμενοι αυτοί μαζί με τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους και όσους ενημερώθηκαν για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι κοινωνικές δομές κατάτης φτώχειας ,ξεπερνούν το διάστημα αυτό τα 118.000 άτομα, ενώ 1.112 νέοι επιστήμονες-εργαζόμενοι στελεχώνουν τις δομές σε όλη την Ελλάδα.
Ένας από τους Βασικούς στόχους της στρατηγικής ‘’Ευρώπη 2020’’ είναι ο απεγκλωβισμός 20 εκατομμύριων ανθρώπων από την φτώχεια, τονκοινωνικό αποκλεισμό ή την απειλή κοινωνικού αποκλεισμού.
Βάσει των βασικών στόχων της εν λόγο στρατηγικής ,ορίζονταιθεματικοί στόχοι ένας από τους οποίους είναι ,ο άξονας 9 που αναφέρεται στην Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την αντιμετώπιση της φτώχειας.
Με οδικό χάρτη το παραπάνω πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , προωθεί 7 εμβληματικές πρωτοβουλίες που για τον άξονα 9 ειδικεύεται μέσω της Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, για την εξασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής , προκειμένου να κατανεμηθούν ευρέως και με δίκαιο τρόπο τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης, καθώς επίσηςκαι να βοηθήσειτους πολίτες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού να αποκτήσουν τα μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης και να συμμετέχουν ενεργά στα κοινωνικά δρώμενα.
Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνεται η Εθνική Στρατηγική Για Την Κοινωνική ¨Ένταξη (μέτρα άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας). Ένας από τους 3 πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης είναι η ‘’Καταπολέμηση Της Φτώχειας’’,οοποίος εξειδικεύεται σε επιχειρησιακό άξονα και διαρθρώνεται στις ακόλουθες δύο προτεραιότητες πολιτικών: 
1.1 πρόσβαση σε βασικά αγαθάπου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πρόσβαση σε βασικά είδη διαβίωσης, σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε κατάλληλη στέγη κ.α.
1.2 πρόσβαση σε επαρκείς πόρουςπου επιδιώκει να εξασφαλίσειένα πλέγμα μη ανταποδοτικών οικονομικών παροχών συνδυάζονταςκατάλληλες υπηρεσίες φροντίδας και ενεργοποίησης.
Οι εργαζόμενοι των Κοινωνικών Δομών Άμεσης αντιμετώπισης της Φτώχειαςαπαιτούν την συνέχιση του προγράμματος ,καθώς βρίσκεται στο σκληρό πυρήνα των προαναφερθέντων σχεδιασμών τόσο σεεπίπεδο Ευρωπαϊκής Στρατηγικής όσο και στην εξειδίκευση του σε Εθνική Στρατηγική . 
Η λειτουργία των Δομών προβλέπεται στα Εγκεκριμένα από τη Ε.ΕΠΕΠ για την προγραμματικήπερίοδο 2014-2020, στον θεματικό στόχο 9 με χρηματοδότηση τους από κοινοτικούς πόρους μη επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό .Οι νέοι επιστήμονες που απασχολούνται στο πρόγραμμα αυτό το έχουν στήσει από το μηδέν και πλέον διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και δεξιότητες για την υποστήριξη των αναγκών του .
Εν κατακλείδι , η συνέχιση λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης αντιμετώπισης της Φτώχειας είναι επιτακτική και δυνατή αφούυπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του νέου ΣΕΣ 2014-20. Η παραμονήτου υφιστάμενου προσωπικούκρίνεται αναγκαίαγια τους προαναφερθέντες λόγους και οι οποιαδήποτεαντικατάσταση του δεν προσφέρει κανένα όφελος παρά εξυπηρετεί τονεπιφανειακό στόχο της ανακύκλωσης της ανεργίας.
Κύριε Κεγκέρογλου , έχοντας γνώση ότι κατέχεται εις βάθος την λειτουργία του προγράμματος αφού δημιουργήθηκε και σχεδιάστηκεεπί της θητεία σας ,θα σας θέλαμε συμπαραστάτη και συνοδοιπόρο στον δίκαιο αγώνα μας για την συνέχιση λειτουργίας του έργου, διότι καλύπτει δυστυχώς πάγιες ανάγκες λόγω της οικονομικής κατάστασης που έχει περιέλθει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η συνέχιση του προγράμματος με το υφιστάμενο προσωπικό είναιαπαραίτητη καθώς έχει αποδείξει την αξία του όλα αυτά τα χρόνια και οποιαδήποτε αλλαγή του παραπέμπει σε μικροπολιτικά συμφέροντα.
Με εκτίμηση
Εργαζόμενοι Κοινωνικών Δομών
Αντιμετώπισης της Φτώχειας.
Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα