Skip links

Βασίλης Κεγκέρογλου στη Βουλή: «Έστω τώρα ενδιαφερθείτε για τους 40 εγκαταλελειμμένους ηλικιωμένους»

«Η αδιαφορία της Κυβέρνησης για την κατάσταση στο Γηροκομείο – Κολαστήριο στα Χανιά συνεχίζεται. Τεράστιες οι ευθύνες για το χθες.
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει τεράστιες ευθύνες και οφείλει να μας πει σήμερα γιατί δεν έδωσε εντολή για έλεγχο των καταγγελιών που είχαν φθάσει εδώ και καιρό στο γραφείο του.
Και εάν έδωσε, οφείλει να καταθέσει την έγγραφη εντολή  που έδωσε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οποία έχει ενσωματωθεί το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.).
Ευθύνη όμως έχει και για την σημερινή κατάσταση, αφού 40 περίπου άνθρωποι συνεχίζουν να «φιλοξενούνται», εγκαταλελειμμένοι και χωρίς καμία φροντίδα και κανείς, ούτε Υπουργείο, ούτε Διοίκηση κλπ. δεν κάνουν κάτι.
Νίπτουν τας χείρας και επικαλούνται νομικό κενό.  Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, αλλά για να εκλείψει και αυτό το επιχείρημα, καταθέσαμε τροπολογία για τον άμεσο διορισμό προσωρινού διαχειριστή».


Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2022

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση»   
Θέμα: «Διορισμός προσωρινού διαχειριστή σε Μονάδες φροντίδας παιδιού και ηλικιωμένων στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής τους αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του λόγω απαγγελίας σε βάρος κατηγοριών για τέλεση ποινικά  κολάσιμων πράξεων του, συνεπεία αυτών, της προφυλάκισής του» 

Αιτιολογική Έκθεση
Με την προτεινόμενη τροπολογία αντιμετωπίζεται ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που προκαλείται από την αδυναμία άσκησης των καθηκόντων των διαχειριστών και ιδιοκτητών Οίκων Ευγηρίας, Γηροκομείων, Μονάδων φροντίδας που φιλοξενούν ηλικιωμένους και Μονάδων  Προστασίας Παιδιού, που λειτουργούν με τη νομική μορφή  Προσωπικών επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),  Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών(Ι.Κ.Ε.), Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (Α.Μ.Κ.Ε.) ή  Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ). Η αδυναμία άσκησης των καθηκόντων των ανωτέρω προσώπων προκύπτει είτε από απαγγελθείσες σε βάρος τους κατηγορίες για ποινικά κολάσιμες πράξεις, είτε από εν τοις πράγμασι μη άσκηση των καθηκόντων τους. Για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των Μονάδων αυτών, ιδιαίτερά όταν φιλοξενούν ηλικιωμένους ή παιδιά, με την προτεινόμενη τροπολογία προβλέπεται ο διορισμός για διάστημα 6 μηνών – με δυνατότητα παράτασης για έξι ακόμη μήνες – προσωρινού διαχειριστή από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2022


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  «Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις για την κοινωνική ασφάλιση» προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο…

1.Σε Μονάδες Οίκων Ευγηρίας, γηροκομεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή προστασίας παιδιού που ανήκουν ή τις διαχειρίζονται Προσωπικές επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες (Α.Μ.Κ.Ε.) ή  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ), και εφόσον στους  διαχειριστές ή τους ιδιοκτήτες αυτών έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ποινικά κολάσιμες πράξεις, για τις οποίες έχουν παραπεμφθεί ή προφυλακιστεί  δύναται με απόφαση του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να ορίζει προσωρινό διαχειριστή για διάστημα έως έξι (6) μηνών και αποκλειστικά για τη διαχείριση των αναφερόμενων μονάδων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρμοδιότητες του προσωρινού διαχειριστή και η διάθεση σε αυτόν όλων των απαραίτητων μέσων για να επιτελέσει το έργο του.  Το ανωτέρω χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών δύναται να παρατείνεται άπαξ για τους ίδιους λόγους με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι στη Μονάδα συνεχίζουν να φιλοξενούνται παιδιά ή ηλικιωμένοι.

2.Προσωρινός διαχειριστής μπορεί να οριστεί δημόσιος υπάλληλος που υπηρετεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή σε Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ή στην οικεία Αυτοδιοικητική Περιφέρεια ή σε δήμο της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύει η Μονάδα.

Οι προτείνοντες βουλευτές: Βασίλης Κεγκέρογλου, Γιώργος Μουλκιώτης, Ανδρέας Πουλάς, Γιώργος Φραγγίδης, Μπαράν Μπουρχάν, Ευαγγελία Λιακούλη

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα