Skip links

Από τις μαζικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών στη βιώσιμη και οριστική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. *

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο αυξάνονται ραγδαία  φτάνοντας  τα 103 δις. € από 70 δις. € που ήταν το 2015 και τον αριθμό των οφειλετών να είναι πλέον 4,5 σχεδόν εκατομμύρια, και προς τα ασφαλιστικά ταμεία που φτάνουν πλέον τα 35 δις.€ από 14 δις. € που ήταν το 2015 και οι οφειλέτες που έφτασαν το 1,5 σχεδόν εκατομμύριο.

Ίδια κατάσταση επικρατεί και με τις οφειλές στους Δήμους.

Τα στοιχεία αυτά  από μόνα τους δεικνύουν την ανάγκη για την αντιμετώπιση του προβλήματος, τόσο για την ελάφρυνση των οφειλετών όσο και για να διευκολυνθεί η είσπραξη των οφειλόμενων από το  Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους Δήμους.

Η επιλογή της Κυβέρνησης Συριζανελ για μαζικές κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών και μαζικούς πλειστηριασμούς κατοικιών δεν έχει αποδώσει, ούτε πρόκειται να αποδώσει.

Η μόνη λύση είναι να δημιουργηθεί ο Ειδικός Ακατάσχετος Τραπεζικός Λογαριασμός, μέσα από τον οποίο χωρίς τη δαμόκλεια σπάθη των μαζικών κατασχέσεων και πλειστηριασμών της α΄κατοικίας,  θα διενεργούνται όλες οι εισπράξεις και όλες οι καταβολές, με προτεραιότητα στις πληρωμές εργαζομένων τα λειτουργικά της επιχείρησης, το εύλογο κόστος ζωής και τις οφειλές (σε δημόσιο, ταμεία και Δήμους)  μετά από ένταξη σε βιώσιμη ρύθμιση.

Προτεραιότητα λοιπόν πρέπει να δοθεί στη δημιουργία μιας βιώσιμης και οριστικής ρύθμισης για τις μέχρι τώρα οφειλές, χωρίς τις παθογένειες των προηγούμενων που θα αφορούν αποκλειστικά τις υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές, δεν θα έχει ημερομηνία λήξης και άρα δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο ότι θα χρειαστεί ή θα γίνει νέα.

Το Κίνημα Αλλαγής και ειδικότερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα επεξεργαστήκαμε τα θέματα αυτά τόσο του Ακατάσχετου Λογαριασμού, της βιώσιμης και οριστικής ρύθμισης αλλά και της προστασίας της α΄ κατοικίας και κατέληξε σε συγκεκριμένες διατάξεις που κατέθεσε ως Τροπολογία.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

1. Θέσπιση Ειδικού Ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού επαγγελματιών και επιχειρήσεων, αγροτών, ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, στον πρωτογενή, δευτερογενή ή τριτογενή τομέα, δύναται να διατηρεί  έναν (1) Ειδικό Ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό έναντι κάθε είδους απαίτησης και από οποιονδήποτε, σ΄ ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

Μέσω του Ειδικού Ακατάσχετου Επιχειρηματικού Λογαριασμού, θα πραγματοποιείται η διαχείριση:
α) εσόδων από συναλλαγές μέσω POS ή μέσω  ηλεκτρονικών συναλλαγών
β) καταβολής αμοιβών των εργαζομένων
γ) κατάθεσης  των ασφαλιστικών εισφορών και πληρωμής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο (Φόροι, ρυθμίσεις, ΦΠΑ κλπ)
δ) πληρωμή  λειτουργικών εξόδων  και προμηθευτών
ε)εύλογες δαπάνες διαβίωσης

Το ύψος του ποσού του Ακατάσχετου Λογαριασμού προσδιορίζεται ανάλογα με τη δυναμικότητα της επιχείρησης, τον κύκλο εργασιών των προηγούμενων ετών,  τον αριθμό των εργαζομένων καθώς και άλλα κριτήρια και  προϋποθέσεις που καθορίζονται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με την ίδια Απόφαση ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

2. Βιώσιμη και οριστική ρύθμιση υφιστάμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τη Φορολογική Διοίκηση, τους  Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους Δήμους έως εκατόν είκοσι δόσεις με προκαταβολή 5%

Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους Δήμους, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί στις προβλεπόμενες από τον ν.4469/2017 (Α΄62) διαδικασίες του εξωδικαστικού συμβιβασμού αλλά ούτε στην ειδική διαδικασία διμερούς ρύθμισης  της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης τους σε εκατόν είκοσι (120) μηνιαίες καταβολές εφόσον οι οφειλές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή.

Από την οφειλή εκπίπτουν όλες οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα εκτός αυτών που αφορούν παραβάσεις  του Τελωνειακού Κώδικα περί λαθρεμπορίας και του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και το ποσό που απομένει επιβαρύνεται με τόκους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ρύθμισης.

Η ένταξη στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου έχει ως προϋπόθεση την προκαταβολή 5% του ως άνω ποσού που καταβάλλεται έως το τέλος του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιείται η υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

Η ρύθμιση αίρεται σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής πλέον της μιας δόσης. Σε όσα πρόσωπα  απολέσουν τη ρύθμιση χορηγείται η δυνατότητα επανένταξης με νέα αίτηση και νέα προκαταβολή 5%.

Οι οφειλέτες δύνανται να ενταχθούν ή και να επανενταχθούν στη ρύθμιση οποτεδήποτε αλλά με υπολογισμό των τόκων από την ημερομηνία που θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ένταξης.

Στη ρύθμιση του άρθρου αυτού εντάσσονται ή και επανεντάσσονται οφειλές μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος νόμου.

Μαζί με την προκαταβολή καταβάλλεται και το ποσό των οφειλών που τυχόν και υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Το ύψος της κατώτατης δόσης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών εξειδικεύονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος υπολογισμού των δόσεων για κάθε ρύθμιση χωριστά, τη χορήγηση φορολογικής, ασφαλιστικής και δημοτικής ενημερότητας καθώς και άλλο κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

3. Παράταση προστασίας α΄ κατοικίας από τους μαζικούς πλειστηριασμούς.

 Η ισχύς όλων των διατάξεων του ν.3869/2010 (Α΄ 130), όπως ισχύουν σήμερα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά παρατείνεται έως 31.12.2019.

Κυβέρνηση Συριζανελ και Νέα Δημοκρατία καλούνται και προκαλούνται να αφήσουν τα λόγια και τις έωλες δικαιολογίες και να ψηφίσουν την τροπολογία που έχει καταθέσει το Κίνημα Αλλαγής για να δοθεί βιώσιμη λύση στο θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και βέβαια  με προστασία της α΄κατοικίας.

* Δημοσιεύθηκε στις 11/12/2018 στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα