Skip links

Αναλυτικά για τα Προγράμματα των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων

1.    Από τα ανακοινωθέντα προγράμματα, το μεγαλύτερο σε κόστος και αριθμό ωφελουμένων είναι εκείνο που αναφέρεται στην διατήρηση και επιδότηση 200.000 θέσεων εργασίας. Παράλληλα θα προκύψουν άλλες 200.000 εξαρτώμενες θέσεις εργασίας και κατά συνέπεια μιλάμε για 400.000 θέσεις εργασίας. Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί φτάνει τα 992.000.000 ευρώ και το 2011 θα δοθούν τα 743.900.000 ευρώ, ενώ το 2012 θα δοθούν τα 248.100.000 ευρώ.
Έμφαση δίνεται στις ειδικές ομάδες όπως είναι τα άτομα με αναπηρία και οι εργαζόμενοι άνω των 50 ετών. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα έως τις 31-12-2010 και η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες, εκ των οποίων οι δώδεκα (12) μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι υπόλοιποι έξι (6) μήνες σε δέσμευση.

Από τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν διατηρηθεί 200.000 θέσεις εργασίας και κατά τα φαινόμενα θα διατηρηθεί το σύνολο των 400.000 θέσεων που συνδέονται με το πρόγραμμα.

2.    Εξίσου σημαντικό και κρίσιμο λόγω και της μεγάλης ανεργίας που παρατηρείται στις ηλικίες από 15 – 24 ετών, είναι το πρόγραμμα για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ανέργων ηλικίας 16 έως 24 ετών, νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, με την απασχόλησή τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων φτάνει τις 10.000 και το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 29.10.2010.

Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 53.940.400,00 ευρώ και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2010:   9.058.500 ευρώ
Για το έτος 2011:  26.481.900 ευρώ
Για το έτος 2012: 18.400.000 ευρώ

Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος:

•Απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
•Παρέχει στους ωφελούμενους νέους μισθό και ασφάλιση
•Η χρονική του διάρκεια είναι συγκεκριμένη (6-12 μήνες)
•Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι νέοι ηλικίας 16-24 ετών
•Παρέχει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα να μετατρέψουν την σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας.  
    
Ο ΟΑΕΔ καταβάλει ως επιχορήγηση το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων για τους κλάδους σύνταξης, ασθενείας και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ενώ οι εργοδότες καταβάλουν στους νέους με τους οποίους συνάπτουν σύμβαση εργασιακής εμπειρίας μισθό ο οποίος αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή ημερομισθίου. Το πρόγραμμα επιχορήγησης έχει διάρκεια 12 μήνες και παρέχει ισχυρά κίνητρα  για επέκταση για 12 επιπλέον μήνες, ύστερα από την μετατροπή της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας  σε σύμβαση εργασίας.

3.    Ένα τρίτο πρόγραμμα είναι αυτό που αναφέρεται στην διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων και επιχειρήσεων που απασχολούν 50 εργαζόμενους και άνω. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 01.11.2010 και η περίοδος ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ορίζεται από την ημέρα έκδοσης της πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010. ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων φτάνει τις 14.000.

Η μέγιστη  δημόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 60.000.000 Ευρώ και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας  ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας    Περιφέρειες    Ποσό
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» -Άξονας Προτεραιότητας 4    (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,    34.781.516 €
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»-Άξονας Προτεραιότητας 5    (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.    23.121.781 €
«Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων»-Άξονας Προτεραιότητας 6    (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.    2.096.703 €
    Σύνολο:    60.000.000 €

============================

Γενικοί στόχοι:
Τα Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και  προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης

•Η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού)
•Η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία)
•Η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
•Η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων

Ειδικοί Στόχοι:

•Bελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής σχεδίου ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες
•Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε αντικείμενα, που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου προσαρμογής.

4.     Το τέταρτο πρόγραμμα αναφέρεται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ξεκίνησε τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε δύο νέα προγράμματα απασχόλησης για την ένταξη στην αγορά εργασίας συνολικά 3.100 ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ) και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες ανεύρεσης εργασίας. Η συνολική δαπάνη για την εφαρμογή των δύο προγραμμάτων ανέρχεται στα 52.900.000 ευρώ .

Ειδικότερα:

A. Με το πρόγραμμα απασχόλησης ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, συνολικής διάρκειας 48 μηνών, ο ΟΑΕΔ δημιουργεί 2.300 νέες θέσεις εργασίας, σε όλη την Ελλάδα, με επιδότηση ίση προς το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των ατόμων που θα προσληφθούν για τρία χρόνια και με δέσμευση για διατήρηση του προσωπικού για 12 μήνες ακόμα.

B. Με το πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ο ΟΑΕΔ προσφέρει σε 800 ανέργους ευπαθών κοινωνικών ομάδων οικονομική ενίσχυση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης.

Παράλληλα ο Οργανισμός, για τα άτομα που έχουν ενταχθεί στα δύο παραπάνω προγράμματα και με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στους χώρους δουλειάς αλλά και καλύτερων συνθηκών εργασίας για εργαζόμενους με αναπηρία, ενέκρινε τη χρηματοδότηση της εργονομικής διευθέτησης του χώρου εργασίας τους, καλύπτοντας με επιδότηση ύψους 2.500 ευρώ, το 90% της δαπάνης της εργονομικής προσαρμογής. Από το πρόγραμμα (συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ) θα ωφεληθούν 50 εργαζόμενοι ΑμεΑ που έχουν προσληφθεί με το πρόγραμμα απασχόλησης καθώς και 50 Ελεύθεροι Επαγγελματίες ΑμεΑ που έχουν δημιουργήσει επιχείρηση με επιχορήγηση από το πρόγραμμα ΝΕΕ του ΟΑΕΔ.

Καινοτομία του προγράμματος απασχόλησης είναι ότι για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης ΑμεΑ που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με τηλεργασία. Επίσης για πρώτη φορά επιχορηγούνται για την πρόσληψη απεξαρτημένων θεραπευτών, τα ψυχιατρικά νοσοκομεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης καθώς και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ).

Στα προγράμματα μπορούν να ενταχθούν άνεργοι, που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες, και συγκεκριμένα:
-AμεΑ με πιστοποιημένη αναπηρία 50% και άνω,
-Αποφυλακισμένα,
-Απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες  ουσίες,
-Νεαρά Παραβατικά άτομα (δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα ΝΕΕ) ή
-Νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

5.    Υλοποίηση ειδικού διετούς προγράμματος   προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων. Το πρόγραμμα τροποποιήθηκε στις 11.11.2010. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, που ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, ως κίνητρο για την πρόσληψη 25.000 άνεργων, για πλήρη απασχόληση ή μερική απασχόληση.

Έμφαση θα δοθεί στους νέους έως 30 ετών και στις ειδικές ομάδες ανέργων οι οποίες αναλύονται ως εξής :
•    άνεργοι που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται μέχρι 1.500 ημέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεμελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
•    γυναίκες μακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών
•    πολύτεκνοι/νες και τρίτεκνοι/νες
•    αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
•   
Η μέγιστη  δημόσια δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 170.940.000,00 €, ο αριθμός των θέσεων που θα καλυφθούν θα ανέλθει σε 25.000 και κατανέμονται στις Περιφέρειες της χώρας  ως εξής:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα    Περιφέρειες    Ποσό    Θέσεις
Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»-Άξονας Προτεραιότητας 7    (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,    79.316.160 €    11.600
Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»-Άξονας Προτεραιότητας 8    (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.    66.324.720 €    9.700
Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»-Άξονας Προτεραιότητας 9    (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.    25.299.120 €    3.700
    Σύνολο:    170.940.000 €    25.000

6.    Υλοποίηση του ειδικού τετραετούς προγράμματος   προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 40.000 ανέργων. Το πρόγραμμα τροποποιήθηκε στις 11.11.2010.

Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 13 περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:
-Άξονας Προτεραιότητας Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης στις οκτώ (8) Περιφέρειες: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος : 18.560 θέσεις
-Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εξόδου στις τρεις (3) Περιφέρειες: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία : 15.525 θέσεις
-Άξονας Προτεραιότητας Σταδιακής Εισόδου στις δύο (2) Περιφέρειες: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα : 5.915 θέσεις

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα