Skip links

Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)» 23/12/2014

Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ανακοινώνει την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)», στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας και κηρύσσει την έναρξη της διαβούλευσης  των κοινωνικών  φορέων από τις 23/12/2014, προκειμένου να διαμορφωθούν  κοινωνικές συμπράξεις για την υλοποίησή του, σύμφωνα και με το άρθρο 45 του νόμου για το νέο ΕΣΠΑ, που ψηφίστηκε στις 18-12-2014.
Η διαδικασία έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)», στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15/12/2014,  με αριθ.  αποφ.  CCI2014GR05FMOP001 .
Η απόφαση έγκρισης του προγράμματος αποτελεί την επιβράβευση των διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  και επισφραγίζει την επιτυχημένη επιλογή πρακτικών και ενεργειών , και διασφαλίζει την εύρυθμη  συνέχιση των διαδικασιών ως προς την υλοποίησή του.
Με αφορμή την ανακοίνωση της Ε.Ε. ο υφυπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, προέβη στην παρακάτω δήλωση:
«Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, που υποβάλλαμε τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας ΤΕΒΑ/FEAD, είναι επιβράβευση της καλής προετοιμασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και της αποτελεσματικής διαβούλευσης με την Επιτροπή.
Με την έγκριση του προγράμματος, εξασφαλίσαμε 330 εκατ. για το διάστημα 2015-2020, προκειμένου να στηρίξουμε τους πλέον αδύναμους με τρόφιμα, βασικά αγαθά και συμβουλευτική.
Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με την θεσμική συνεργασία του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης της Εκκλησίας και της Κοινωνίας  των πολιτών. Η Κοινωνική  Σύμπραξη, θεσμική έκφραση  της συνευθύνης  και της συνέργειας όλων, αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διατιθεμένων πόρων με αποτελεσματική διαφάνεια.
Το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για υλική συνδρομή στους πλέον αδύναμους, θα αποτελέσουν τα δυο βασικά προγράμματα αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας.»

Έναρξη διαβούλευσης
Μετά την έγκριση του Προγράμματος , κηρύσσεται η έναρξη των διαβουλεύσεων για τη συγκρότηση Κοινωνικών Συμπράξεων (μια ανά Περιφερειακή  Ενότητα), μέσω τοπικών διαβουλεύσεων με συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού δυνητικών οργανώσεων εταίρων, με σκοπό την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής αντιπροσώπευσης, τόσο σε επίπεδο συμπρατόντων Οργανώσεων Εταίρων, όσο και σε επίπεδο ωφελουμένων, με γεωγραφική μονάδα αναφοράς κατά τεκμήριο την Περιφερειακή Ενότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δυο μεγάλων αστικών κέντρων αλλά και των μικρών Περιφερειών.
Τα κριτήρια επιλογής των Οργανώσεων Εταίρων καθορίζονται με γνώμονα την εξασφάλιση του βέλτιστου συνδυασμού εμπειρίας στο αντικείμενο του ΕΠ, γνώση των ωφελουμένων τοπικά και διαχειριστική επάρκεια για λυσιτελή υλοποίηση των πράξεων.
 Κριτήρια επιλογής για Επικεφαλής Οργανώσεις Εταίρους:
–    Διαχειριστική επάρκεια της Οργάνωσης Εταίρου
–    Επάρκεια της οργάνωσης Εταίρου να διενεργεί δημόσιες προμήθειες
–    Οικονομική βιωσιμότητά της Οργάνωσης Εταίρου σε σχέση με το μέγεθος και διάρκεια της πράξης
Κριτήρια επιλογής για όλες τις Οργανώσεις Εταίρους:
–    Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού του Ταμείου
–    Η δυνατότητα καταγραφής και παροχής των δεδομένων/πληροφοριών που απαιτούνται από την Διαχειριστική Αρχή ή/και τον Κανονισμό του Ταμείου
Δυνητικές επικεφαλής Οργανώσεις Εταίροι του ΕΠ-Ι είναι:
•    Τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου Βαθμού (Δήμοι, Περιφέρεις, Δημοτικά / Περιφερειακά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς επιχειρήσεις, καθώς και αντίστοιχες Υπηρεσίες και Φορείς των Περιφερειών).
•    Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
Ως Οργανώσεις Εταίροι, επιπλέον των ανωτέρω, μπορούν να συμμετάσχουν:
•    ΝΠΙΔ πιστοποιημένα στο πλαίσιο του Ν.2646/98 και της ΚΥΑ  Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012
•    Καταναλωτικές Οργανώσεις που εντάσσονται στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (Ν.2251/94) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
•    ΜΚΟ που εντάσσονται στο Εθνικό Πιστοποιημένο Μητρώο ή/και μέλη της Ομοσπονδίας Εθελοντικών ΜΚΟ
•    Άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις διανομής ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο, τα οποία θα πρέπει να πιστοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2646/98 και να υπαχθούν στο Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (Ν. 4262/2014)
Η Επικεφαλής Οργάνωση Εταίρος και οι Οργανώσεις Εταίροι που συγκροτούν την Κοινωνική Σύμπραξη πρέπει να διαθέτουν:
•    Προηγούμενη εμπειρία με τις ομάδες στόχος της Πράξης
•    Προηγούμενη εμπειρία σχετική με το είδος υλικής στέρησης της Πράξης (π.χ. διανομή τροφίμων)
•    Προηγούμενη εμπειρία σχετική με τα προτεινόμενα συνοδευτικά μέτρα
•    Επάρκεια πόρων (εγκαταστάσεις αποθήκευσης/διανομής, κατάλληλο προσωπικό κλπ) για την υλοποίηση της Πράξης

Ρόλος των Κοινωνικών Συμπράξεων

Το πρώτο τετράμηνο 2015, οι Κοινωνικές Συμπράξεις στο πλαίσιο της «ανοιχτής πρόσκλησης» της εθνικής αρχής θα συνδράμουν τους δυνητικούς ωφελούμενους της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή της περιοχής παρέμβασης που θα επιλεγεί, προκειμένου να ενταχθούν στις δράσεις στήριξης που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του επιχειρησακού προγράμματος , με βάση τις προθεσμίες και τα  κριτήρια που θα προσδιορίζει η Αρμόδια Εθνική Αρχή (Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) και θα ανακοινώνει η Διαχειριστική Αρχή του Ταμείου (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού – Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

Η Κοινωνική Σύμπραξη θα έχει την ευθύνη της τελικής επιβεβαίωσης των ωφελουμένων, το συντονισμό και την παρακολούθηση διανομής της υλικής βοήθειας και της επιτόπου παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών, μεριμνώντας για την εφαρμογή της  Οδηγίας 95/46/EC και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων.

Ο ρόλος των Κοινωνικών Συμπράξεων εντοπίζεται:
•    στην ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων για το πρόγραμμα και τις δυνατότητες στήριξης που παρέχει
•    στην ανάπτυξη μηχανισμού εντοπισμού των αναγκών και στη διαχείριση της διανομής των ειδών, τόσο για τις κεντρικές, όσο και για τις αποκεντρωμένες προμήθειες
•    στη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των Οργανώσεων Εταίρων, και τη συνακόλουθη αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, τόσο σε επίπεδο συνάφειας δράσεων εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, όσο και σε επίπεδο κάλυψης των ωφελούμενων
•    στην στήριξη δυνητικών ωφελουμένων για την υποβολή αίτησης και την συνδρομή μέχρι την τελική έγκριση / ταυτοποίηση των ωφελουμένων
•    στη συστηματική παροχή επικυρωμένων στοιχείων, μέσω τήρησης συστήματος εξατομικευμένης παρακολούθησης των ωφελούμενων, προς τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με τους ωφελούμενους και την παροχή υλικής και λοιπής στήριξης, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζεται η παρακολούθηση του Προγράμματος και η διενέργεια αντικειμενικών αξιολογήσεων

Η διαβούλευση θα διαρθρωθεί σε δύο στάδια:
•    Στάδιο 1ο : Κινητοποίηση/Δικτύωση – Διαβούλευση επί του Προγράμματος –Σχέδιο Συγκρότησης Κοινωνικής Σύμπραξης.
Το Στάδιο αυτό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2014
•    Στάδιο 2ο : Προετοιμασία τια την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2015

 Με τη θεσμοθέτηση των κοινωνικών συμπράξεων διασφαλίζεται  διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, αντιπροσωπευτικότητα  και κάλυψη των πραγματικών δικαιούχων.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα